Talousarvioaloite, Käpylinna käyttöön

HEL 2021-002876
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 488 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Käpylinnan rakennuksen kunnostamiseksi mahdollisimman pian vesiliikunnan ja varhaiskasvatuksen käyttöön

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toimitilastrategian ja Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala sisällyttää talonrakennushankkeita investointiohjelmaan, kun niille on tiedossa kaupungin toimialojen esittämä tarve. Kaupunkiympäristön toimialalla ei ole edellytyksiä sisällyttää Käpylinnan rakennushanketta tulevaan investointiohjelmaan, koska kaupunkiympäristön toimialalle ei ole esitetty tiloille tarvetta ja käyttäjää, joka sitoutuisi peruskorjauksen jälkeisiin vuokrakustannuksiin.

Käpylinnan rakennus

Käpylinnan rakennus on v. 1952 valmistunut, arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema, alun perin Käärmetalon rakennusryhmään palvelurakennukseksi suunniteltu rakennus. Se on asemakaavassa merkitty rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaaksi rakennukseksi (suojelumerkintä sr-1). Rakennuksessa on aiemmin toiminut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä uima- ja urheiluhalli sekä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 90 tilapaikan päiväkoti Käpylinna. Rakennus on laajuudeltaan noin 1400 huoneistoneliömetriä (htm2) ja siitä suurin osa (noin 900 htm2) on päiväkotitilaa. Tehtyjen kuntotutkimusten mukaan rakennus on täydellisen perusparannuksen tarpeessa. Sisäilmaongelmien vuoksi päiväkoti Käpylinna on siirtynyt toimimaan väistötiloissa. Rakennusta pidetään kaupunkiympäristön toimialan toimesta säilyttävällä ylläpidolla kunnossa odottamassa tulevaa käyttöä ja käyttäjäkuntaa.

Suunnitelmat varhaiskasvatuskäyttöön

Kaupunkiympäristön toimialalla on suunniteltu rakennuksen perusparantamista päiväkodiksi v. 2016 alkaen. Hankkeesta on yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa laadittu hankesuunnitelma (hyväksytty v. 2017), toteutussuunnitelmat ja kustannusarvio. Toteutussuunnitelmien perusteella osoittautui, että päiväkodin perusparannushankkeen kustannukset olivat yli kaksinkertaiset hankkeelle rakentamisohjelmassa varattuun rahoitukseen nähden ja perusparantaminen olisi tullut jopa yli kaksi kertaa kalliimmaksi kuin uuden, vastaavalle lapsimäärälle mitoitetun päiväkodin rakentaminen.

Korkeiden kustannusten johdosta, tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti, päiväkodin perusparantamishanke vietiin arvioitavaksi kaupungin kanslian hankkeiden ohjausryhmään. Se käsitteli Käpylinnan päiväkotihankkeen 26.8.2020 ja päätti, että Käpylinnaa ei enää esitetä jatkossa päiväkotikäyttöön ja asemakaavaprosessi uudella sijainnilla sijaitsevan korvaavan uudisrakennuksen tonttia varten käynnistetään myöhemmin. Päiväkoti Käpylinna toimii väistötiloissa korvaavan uudisrakennushankkeen valmistumiseen asti.

Vesiliikuntakäyttö

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ilmoittanut luopuvansa uima- ja urheiluhallitiloistaan ja ne oli tarkoitus ottaa perusparannuksessa päiväkodin käyttöön.

Lausunnossaan HEL 2021-002876 T 00 00 03 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on todennut, että se ei puolla Käpylän Käärmetalossa sijaitsevan Käpylinnan käyttöönottamista liikunnan tarpeisiin eikä tähän esitetä määrärahoja vuoden 2022 talousarvioon.

Liikunnan palvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavirasto) luopui Käpylinnan liikuntatilojen vuokraamisesta vuonna 2018. Päätökseen vaikuttavat tilojen vaatimaton koko ja käyttäjämäärät suhteessa liikuntatiloissa tarvittuun henkilökuntamäärään sekä Liikuntaviraston maksamaan
kaupungin sisäiseen vuokraan. Lisäksi Käpylinnaan kohdistui vuonna 2018 merkittäviä korjaus- ja investointitarpeita, joiden vaatimien resurssien kohdentaminen kaupungin muihin liikuntakohteisiin oli perusteltua kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Käpylinnan liikuntatilat koostuvat kolmesta pienestä ja erillistä liikuntatilasta (kuntosali, liikuntasali ja uima-allas). Näistä erityisesti yksittäisten ja erillisten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti sekä taloudellisesti haastavaa. Tämän seurauksena on viime vuosina suljettu muun muassa useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita.

Liikuntapalvelukokonaisuus katsoo, että yksittäisten vesialtaiden tai –tilojen rakentamisen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi. Tällä hetkellä aktiivisista uimapaikkarakennushankkeista Pirkkolan plotin peruskorjaus valmistuu arvion mukaan vuonna 2022 ja Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat lähivuosina. Bunkkerintilat parantavat merkittävästi vesiliikunnan harrastamisen edellytyksiä Helsingissä. Kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy suunnittelee Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Malmin uimahallin laajennusta lähivuosina. Lisäksi kaupungin omista uimahalleista sekä Yrjönkadun uimahalli että Pirkkolan uimahalli ovat perusparantamisen tarpeessa tällä vuosikymmenellä. Nämä investoinnit tulevat kasvattamaan merkittävästi liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahoja sekä liikunnan ylläpito- ja avustuskustannuksia.

Mahdollinen muu käyttö

Kaupunkiympäristön toimialan kiinteistöjen kehittämisyksikkö tutkii yhdessä asemakaavoituksen kanssa mahdollisuudet Käpylinnan rakennuksen kehittämiseen muuhun kuin päiväkotikäyttöön.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 19 muuta valtuutettua ovat tehneet 03.03.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

Aloitteen allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että Käpylinna on suojelukohde ja kuuluu myös kansainvälisen DOCOMOMO- järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteos valikoimaan. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Yrjö Lindgren. Nyt se on tyhjillään ilman toimintaa Käpylässä. Teenkin talousarvioaloitteen paikan kunnostamiseksi, niin vesiliikuntaan kuin varhaiskasvatuksen käyttöön mahdollisimman pian. Lapset ovat jo olleet liian kauan väistötiloissa ja rakennus tyhjillään. Myös tilanteen salliessa täytyisi huomioida tila pienelle kuntosalille. Tämä on koko Käpylän ja lähialueiden ihmisten toive. Jukka Järvinen kaupunginvaltuutettu

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 455

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi