Talousarvioaloite, Sepänpuisto kunnostettava

HEL 2021-002904
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 476 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien Punavuoren Sepänpuiston kunnostamista sekä muiden Helsingin puistojen kunnostustarpeiden arvioinnista

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tehtaanpuistossa sijaitseva Leikkipuisto Sepän leikkipuistorakennus uusitaan. Samalla suunnitellaan puistossa sijaitseva leikkipuiston alueen kunnostus. Rakennuksen ja leikkipuiston suunnittelu on käynnissä. Suunnittelutoimeksiantoon kuuluu myös Tehtaanpuiston Sepänkadun reunan kuivatuksen ja kulunohjauksen parantaminen. Puistosuunnitelma on nähtävillä kaupunkilaisille syksyllä, jolloin siihen pääsee vaikuttamaan. Vuorovaikutuksen yhteydessä voi tuoda esille muidenkin Tehtaanpuiston osien kehitysehdotuksia. Suunnittelun pohjaksi on tehty puistohistoriallinen selvitys vuonna 2010, jossa on tarkasteltu koko puiston kokonaisuutta, jotta sen kulttuurihistoriallinen arvo ja kokonaisuus säilyvät, vaikka puiston kunnostusta toteutetaan osa-alueittain. Puistossa sijaitsevan pelikentän pintamateriaali sekä kenttää liittyvät aidat ja muut rakenteet uusittiin vuonna 2017. Leikkipuistorakennuksen toteutus on tällä hetkellä ajoitettu vuodelle 2022. Alun perin leikkipuisto Sepän kunnostus oli sovitettu rakennuksen peruskorjauksen aikatauluun, jolloin korjausvuosi olisi ollut 2023. Leikkipuiston pihan ja leikkialueen kunnostus on nyt siirtynyt. Puistojen ja liikunta-alueiden uudisrakentamisen ja peruskorjauksen investointien määrärahat pienenivät jo vuonna 2021. Samaa rahoitustasoa on esitetty vuodelle 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että useiden rakennettavaksi ajateltujen hankkeiden aikatauluja joudutaan siirtämään monella vuodelle eteenpäin.

Tehtaanpuiston muiden osien peruskorjausta ei ole suunniteltu toteutettavaksi lähivuosina. Kunnostustarpeita voidaan kuitenkin tarkastella ja myöhemmin ajoittaa käytössä olevan puistojen investointimäärärahan puitteissa. Tämänhetkinen puistojen investointimäärärahan taso edellyttää voimakasta hankkeiden priorisointia.

Yleisten alueiden suunnitelmat nostavat esille kunnostuskohteita koko Helsingissä. Siten Kaupunkiympäristön toimialalla on kokonaiskuva kunnostusten tarpeesta koko kaupungin mittakaavassa. Tavoitteena on tarkastella kaupungin viheralueita kaupunginosittain tasavertaisesti siten, että käytössä olevat suhteellisen niukat määrärahat voitaisiin jakaa tasapuolisesti. Yleisten alueiden suunnitelmia tehdään kaupunginosittain 10 vuoden ajanjaksoksi kerrallaan. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelussa on parhaillaan käynnissä yleisten alueiden suunnitelmien kehittämisprojekti, jossa tavoitteena on parantaa prosessia.

Edellä kuvatun vuoksi leikkipuisto Sepän pihan ja leikkialueiden kunnostus ei ole mukana vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Mia Nygård-Peltola on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

"Sepänpuisto Mikaelin kirkon vieressä tulee kunnostaa. Samalla myös muiden Helsingin puistojen kunnostustarpeet tulee arvioida."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 443

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 09 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi