Kokonaispalkkojen tarkistaminen, pormestari ja apulaispormestarit

HEL 2021-002995
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 379 §

V 2.6.2021 Pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen tarkistaminen valtuustokaudelle 2021-2025

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen ja totesi samalla, että tulevalla valtuustokaudella tulee valmistella selvitys, jossa tarkastellaan ylimmän virkajohdon ja heidän alaistensa palkkatasoa ja sen kilpailukykyisyyttä suhteessa vastaaviin tehtäviin muualla.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Kaupunginhallitus hylkää esityksen ja toteaa samalla, että tulevalla valtuustokaudella tulee valmistella selvitys, jossa tarkastellaan ylimmän virkajohdon ja heidän alaistensa palkkatasoa ja sen kilpailukykyisyyttä suhteessa vastaaviin tehtäviin muualla.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

Jan Vapaavuori jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jan Vapaavuori jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Helsingin kaupungin ylimmän johdon kokonaispalkkojen tarkastaminen on aiheellista. Helsingin kaupunki on maamme suurin työnantaja, jonka organisaatio on poikkeuksellisen laaja ja monialainen ja toimintaympäristönsä haasteellinen. Kaupungin ylimmän johon tehtäviin liittyvät vaatimukset ja haasteet eivät näy riittävästi nykyisessä kokonaisansiotasossa. Kaupungin, joka pyrkii olemaan maailman toimivin ja joka vaatii johdoltaan paljon, tulisi myös puolustaa ja arvostaa instituutioitaan. Tämän tulisi näkyä myös johdon palkkauksessa, kaikenlaisissa poliittisissa tilanteissa.

Helsingin kaupungin ylimmän johdon ansiotason on oltava myös linjassa maamme muiden suurten kaupunkien johdon palkkauksen kanssa siten, että Helsingin asema maan pääkaupunkina tulee huomioiduksi. Ansiovertailussa käy selkeästi ilmi, että Helsinki ei erotu suurimpien kaupunkien palkkatasosta. Helsingin kokoluokka sekä väestöpohjan että henkilöstön ja budjettivastuun suhteen on ainakin kaksi kertaa suurempi kuin naapurikaupungeissa, mutta Helsingin pormestarin kokonaisansio on sama tai jopa alhaisempi. Lisäksi Helsingin roolin valtakunnallisena vaikuttajana tulisi korostua kaupungin ylimmän johdon palkkauksessa. Globaalit ilmiöt ja kansainvälisyys kaikkine haasteineen näkyvät erityisesti pormestarin roolissa ja siinä, miten pääkaupungin kilpailukykyä kehitetään.

Kaikille kehittymään pyrkiville ja moderneille organisaatioille olennaista on monen muun kehittämistoimenpiteen ohella valmius säännöllisesti tarkastella ylimmän johtonsa palkkausta. Tällä on puolestaan oma heijastusvaikutuksensa muun johdon palkkaukseen sekä tätä kautta koko organisaation palkkakehitykseen. Maamme pääkaupungin keskeisissä tehtävissä toimivien ansioiden kehityksen on oltava linjassa tehtävien vaatimustason sekä niissä toimivilta henkilöiltä vaaditun kehittämisotteen kanssa.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Kaupunginhallitus hylka¨a¨ esityksen ja toteaa samalla, etta¨ tulevalla valtuustokaudella tulee valmistella selvitys, jossa tarkastellaan ylimma¨n virkajohdon ja heida¨n alaistensa palkkatasoa ja sen kilpailukykyisyytta¨ suhteessa vastaaviin tehta¨viin muualla.

Jäsen Valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 3 2 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkoista seuraavaa valtuustokaudelle 2021-2025:

 • Pormestarin kokonaispalkaksi 16 000 euroa kuukaudessa.

 

 • Kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarien kokonaispalkaksi 11 000 euroa kuukaudessa.

Kokonaispalkat sisältävät mahdollisen autoedun tai vaihtoehtoisesti työsuhdepolkupyöräedun.

Uudet kokonaispalkat astuvat voimaan vuonna 2021 alkavan valtuuston toimikauden alusta lukien.

Sulje

Helsingin kaupungin johdon kokonaispalkkoja on aihetta tarkistaa ottaen huomioon Helsingin kaupungin koko, organisaation laajuus, erityisen haasteellinen toimintaympäristö sekä asema pääkaupunkina ja suunnannäyttäjänä. Johdon tehtäviin liittyvät vaatimukset ja haasteet eivät näy riittävästi nykyisissä kokonaispalkoissa.

Tätä vahvistavat myös ansiovertailut, jotka tehtiin suurten kaupunkien johtotehtävien välillä. Ansiovertailussa otettiin huomioon kokonaispalkka (rahapalkka ja mahdollinen autoetu) ja arvioidut kokouspalkkiot. Kokouspalkkiot vaihtelevat vuosittain toteutuvien kokousten mukaan.

Korotustarvetta on niin pormestarin ja apulaispormestarien kuin viranhaltijajohdonkin kokonaispalkoissa.

Vuoden 2021 alussa toteutettiin vertailu Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun pormestareiden/kaupunginjohtajien ansiotasoissa. Vertailu osoittaa, että Espoon kaupunginjohtajan kuukausittainen ansio on korkeampi kuin Helsingin pormestarilla, ja Vantaan ja Turun kaupunginjohtajien kuukausittaiset ansiot ovat jokseenkin samalla tasolla kuin Helsingissä. Tampereen pormestarin kuukausittainen ansio jää Helsingin pormestarin ansiotasoa alemmaksi.

Helsingin kaupungin pormestarin kuukausittainen ansio (sis. kokonaispalkka ja arvioidut kokouspalkkiot) vuonna 2020 oli noin 16 350 euroa, josta kokonaispalkan osuus oli noin 14 491 euroa kuukaudessa. Muissa kaupungeissa kuukausittaiset ansiot olivat: Espoossa noin 16 980 euroa, Vantaalla noin 16 180 euroa, Turussa noin 16 260 euroa ja Tampereella noin 14 200 euroa.

Edellä kuvatut vertailut osoittavat, että Helsingin pormestarille maksettava kokonaispalkka ei vastaa tehtävään, rooliin, asemaan eikä toimintaympäristöön liittyviä vaatimuksia. Helsingin kokoluokka sekä väestöpohjan että henkilöstön ja budjettivastuun suhteen on ainakin kaksi kertaa suurempi kuin naapurikaupungeissa, mutta Helsingin pormestarin kokonaisansio on sama tai jopa alhaisempi. Lisäksi Helsingin rooli valtakunnallisena vaikuttajana korostuu tässä tehtävässä. Globaalit ilmiöt ja kansainvälisyys kaikkine haasteineen näkyvät erityisesti pormestarin roolissa ja siinä, miten pääkaupungin kilpailukykyä kehitetään. Myöskään pormestarin uniikki asema Suomen pääkaupungin johtajana ja keskeisenä vaikuttajana ei riittävästi näy ansiotasossa.

Kokonaispalkkojen tarkistaminen 2021

Pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkat (eivät sisällä kokouspalkkioita) tulisi määrittää valtuustokaudelle 2021-2025 seuraavasti:

 • Pormestarin kokonaispalkaksi 16 000 euroa kuukaudessa. Muutoksella tavoitellaan Helsingin kaupungin oikeaa asemoitumista pääkaupunkina ja samalla kilpailukykyä muiden suurten kaupunkien kaupunginjohtajien/pormestarin palkkavertailussa.
 • Apulaispormestarien kokonaispalkaksi 11 000 euroa kuukaudessa. Apulaispormestarin kokonaispalkan korotus on suhteessa pienempi, koska kokouspalkkiot muodostavat ison osan ansioista.

Pormestarikunnan palkanmäärityksestä päättää kaupunginvaltuusto.

Samalla kansliapäällikön kokonaispalkkaa tulisi tarkistaa samalle tasolle pormestarin kanssa. Ei ole perusteltua syytä muuttaa linjausta, jonka mukaan kansliapäällikön ja pormestarin kokonaispalkat asetettiin samalle tasolle organisaatiouudistuksen yhteydessä 2017. Tässä on tärkeä huomioida, että kansliapäällikön arvioidut kokouspalkkiot ovat merkittävästi alhaisemmat kuin pormestarin. Kansliapäällikön palkantarkistuksesta päättää kaupunginhallitus.

Kokonaispalkkojen kehittyminen 2017 alkaen

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti pormestarien ja apulaispormestareiden kokonaispalkoista seuraavaa:

 • Pormestarin kokonaispalkaksi 14 000 euroa kuukaudessa (yleiskorotusten seurauksena kokonaispalkka 1.4.2021 on 14 636 euroa kuukaudessa).
 • Apulaispormestarin kokonaispalkaksi 10 000 euroa kuukaudessa (yleiskorotusten seurauksena kokonaispalkka 1.4.2021 on 10 454 euroa kuukaudessa).

Kaupunginhallitus päätti 27.06.2016 perustaa kansliapäällikön viran ja viran kokonaispalkaksi 14 000 euroa kuukaudessa 1.7.2016 lukien (yleiskorotusten seurauksena kokonaispalkka 1.4.2021 on 14 636 euroa kuukaudessa).

Kokonaispalkka sisältää kaikki palkanosat, kuten henkilökohtaisen lisän ja työkokemuslisän. Kokonaispalkka sisältää myös mahdollisen autoedun tai vaihtoehtoisesti työsuhdepolkupyöräedun.

Pormestarin ja apulaispormestarin palkan määrityksessä 18.1.2017 otettiin huomioon, että luottamushenkilölle maksetaan kuntalain 82 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kokouspalkkiota.

Kaupunginkansliassa tehdyn arvion mukaan ja kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2017 perusteluissa todetaan, että

 • Pormestarille maksettavien kokouspalkkioiden määrä tulee olemaan noin 2 000 euroa kuukaudessa.
 • Apulaispormestarille maksettavien kokouspalkkioiden määrä tulee olemaan noin 2 500 euroa kuukaudessa.

Kokouspalkkioiden toteutuva määrä riippuu kokoustiheydestä, kokousten kestosta ja läsnäolosta. Vuoden 2019 kokouspalkkiot ovat edellä mainituissa tehtävissä toteutuneet suhteellisen lähelle vuonna 2017 tehtyä arviota. Myös viranhaltijajohdolle maksetaan kokouspalkkioita, mutta vuosittaiset palkkiosummat ovat pormestarien ja apulaispormestarien palkkiosummia selkeästi alhaisempia.

Kunnalliset luottamustoimet kuuluvat kunnallisen eläketurvan piiriin. Luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta kertyy eläkettä. Eläkettä ei kerry palkkiosäännön mukaan luottamushenkilölle maksettavista kokouspalkkioista.

Kansliapäällikön, pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkoja on 2017 palkasta päättämisen jälkeen korotettu vain valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräämien yleiskorotusten mukaisesti.

Muun kaupungin henkilöstön palkkoja on korotettu valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräämien yleiskorotusten mukaisesti. Lisäksi henkilöstön palkat ovat voineet kehittyä seuraavasti:

 • Valtakunnallisiin sopimuksiin sisältyvä järjestelyerä, joka on paikallisesti sovittava kohdennettu palkankorotus.
 • Kaupungin pitkän aikavälin palkkakehityssuunnitelma, jonka tarkoitus on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkoja erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita.
 • Henkilökohtaisen lisän tarkistus, jonka edellytyksenä on pidempiaikainen onnistuminen työssä ja hyvät työtulokset.

Hallintosäännön määräykset

Hallintosäännön 3 luvun 1 §:ssä todetaan, että pormestari johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari toimii myös kaupunginhallituksen elinkeinojaoston puheenjohtajana. Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu.

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apulaispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan apulaispormestari on valittu.

Pormestari ja apulaispormestarit eivät ole virka- tai työsuhteessa Helsingin kaupunkiin.

Hallintosäännön 5 luvun 2 §:ssä todetaan, että keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö toimii kaupunginkanslian päällikkönä ja on toimialajohtajien esimies. Kansliapäällikkö suorittaa pormestarin määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.

Kansliapäällikkö on johtava viranhaltija ja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kansliapäällikön kanssa tehdään johtajasopimus.

Toimivalta palkan määrittelyssä

Kuntalain 80 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuusto päättää pormestarille ja apulaispormestareille maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää palkan tarkistuksista.

Hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan kaupunginhallitus päättää kansliapäällikön palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

Pormestari otti 20.3.2021 (§ 26) esittelyynsä päätöksenteon, joka koskee pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen tarkistamista valtuustokaudelle 2021-2025.

Asian jatkokäsittely

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää esityksen mukaisesti pormestarin ja apulaispormestarien uusista kokonaispalkoista, kaupunginhallitus päättää täytäntöönpanon yhteydessä kansliapäällikön uudesta kokonaispalkasta sisältäen autoedun tai vaihtoehtoisesti työsuhdepolkupyöräedun.

Sulje

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 356

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Keskushallinto Pormestari 20.03.2021 § 26

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä päätöksenteon, joka koskee pormestarin ja apulaispormestarien kokonaispalkkojen tarkistamista valtuustokaudelle 2021–2025.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Kuntalain 80 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää palkan tarkistuksista.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kansliapäällikön palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 (§ 640) kansliapäällikön viran perustamisesta ja kokonaispalkasta. Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 (§ 7) päätoimisten luottamushenkilöiden kokonaispalkoista. Pormestarin ja kansliapäällikön kokonaispalkat asetettiin samalle tasolle.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti pormestarin ja apulaispormestarien uusista kokonaispalkoista valtuustokaudelle 2021-2025, kaupunginhallitus päättää täytäntöönpanon yhteydessä kansliapäällikön uudesta kokonaispalkasta.

Hallintosäännön 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Päätoimisten luottamushenkilöiden kokonaispalkkojen tarkistus vaikuttaisi kansliapäällikön palkkatasoon. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että pormestari toimii asian esittelijänä.

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi