Hiilineutraali HKL toimenpideohjelma

HEL 2021-006768
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 159 §

Hiilineutraali HKL -ohjelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) laatii parhaillaan Hiilineutraali HKL -ohjelmaa, jonka tarkoitus on systematisoida Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisen hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen HKL:n osalta. Ohjelman laatiminen aloitettiin kevään 2021 aikana tehdyllä päästölaskennalla, jossa selvitettiin liikennöinnin, kiinteistöjen, kunnossapidon ja rakennushankkeiden hiilidioksidipäästöt. Laskennan tulosten mukaan suurimmat päästölähteet ovat radan ja varikoiden rakentaminen sekä liikennöintikaluston hankinta. Selvityksen mukaan betonin ja teräksen käyttö aiheuttaa merkittävän osan koko HKL:n päästöistä.

Keväällä 2021 kartoitettiin myös alustavasti mahdollisia päästövähennystoimenpiteitä ja tehtiin skenaariotarkastelua niiden vaikuttavuudesta. Skenaariotarkastelu osoitti, että vaikuttaviin päästövähennystoimiin on ryhdyttävä välittömästi, mutta toimenpiteistä huolimatta hiilineutraaliuden saavuttaminen on haasteellista erityisesti rakentamiseen liittyvien välillisten päästöjen osalta.

HKL:n hiilineutraaliustavoite on toistaiseksi asetettu aiemmin voimassa olleen Hiilineutraali Helsinki –ohjelman mukaisesti vuoteen 2035. Toisin kuin kaupungin yhteisessä tavoitteessa, HKL:n tavoitteessa huomioidaan koko toimitusketjun epäsuorat päästöt (ns. scope 3), mukaan lukien esim. rakennusmateriaalien päästöt. Kaupungin tavoite on uuden kaupunkistrategian myötä aikaistumassa vuoteen 2030 ja HKL tuleekin tämän johdosta uudelleenarvioimaan oman tavoitteensa.

Syksyn 2021 aikana laaditaan varsinainen Hiilineutraali HKL -ohjelma, jossa määritellään tarkemman tason tavoitteet ja päätetään päästövähennystoimenpiteistä. Ohjelman projektipäällikkönä toimii laatu- ja ympäristöpäällikkö, ja sen laatimisen ja toteuttamisen tueksi on perustettu HKL:n johtajista koostuva ohjausryhmä sekä nimetty teemakohtaiset työryhmät. Työryhmien tehtävänä on ensivaiheessa tavoitetasojen määrittely ja vaikuttavien toimenpiteiden hakeminen. Työryhmien teemat ovat:

  • Hiilineutraalius investointisuunnittelussa
  • Hiilineutraali hankeohjaus
  • Hiilineutraalit suunnitteluratkaisut
  • Energiatehokas kiinteistökanta
  • Hiilineutraali työmaa
  • Hiilineutraali liikennöintikalusto
  • Hiilineutraalit hankinnat
Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.06.2021 § 98

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865

maija.sarpo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Maija Sarpo , laatu- ja ympäristöpäällikkö , puhelin: 09 310 34865

maija.sarpo@hel.fi