Hyppää pääsisältöön

Kokoonpano, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2021-008839
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 595 §

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä on:

 • Tukea yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseviksi periaatteiksi kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa.
 • Edistää, seurata ja arvioida kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.
 • Edistää, seurata ja arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista sekä yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.
 • Seurata ja arvioida kaupunkitasoisen palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.
 • Tehdä esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja muille kaupungin toimijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
1.
Kok. Maaret Castrén
Joona Haavisto
2.
Kok. Seida Sohrabi
Janne Koivunen
3.
Kok. Timo Vuori
Rhoda Korpijärvi
4.
Kok. Lauri Skön
Sera Savolainen
5.
Vihr. Zahra Karimy
Tapani Vuola
6.
Vihr. Iris Flinkkilä
Abdulkadir Isak
7.
Vihr. Milo Toivonen
Riikka Leinonen
8.
Vihr. Mojibur Doftori
Sini Kaartinen
9.
SDP Johanna Laisaari
Tuomas Järvinen
10.
Vas. Minna Majaniemi
Ahmad Noor Hassan
11.
RKP Nils Torvalds
Byoma Tamrakar
 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajaksi Zahra Karimyn ja varapuheenjohtajaksi Maaret Castrénin.

Samalla kaupunginhallitus nimesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijäksi kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön vuorovaikutuspäällikön ja esittelijän sijaiseksi kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön tasa-arvon suunnittelijan. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikköä vastaamaan toimikunnan sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat kaupungin perusarvoja, eikä kaupungin strategisia tavoitteita voida saavuttaa ilman niiden määrätietoista edistämistä.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) edellyttävät kunnilta viranomaisina syrjinnän ehkäisemistä ja suunnitelmallista sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolain velvoite kattaa sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon, että sukupuolen moninaisuuden huomioimisen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on edistää, seurata ja arvioida näiden velvoitteiden käytännön toteutumista kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta keskittyy erityisesti kaupungin palveluiden ja toiminnan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Lakisääteiseen henkilöstön sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitteluun, käsittelyyn ja seurantaan on toimintamallit ja käytännöt kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen muodostamissa yhteistoiminnallisissa elimissä sekä kaupunkitasoisesti että toimialoilla ja liikelaitoksissa (muun muassa henkilöstötoimikunnat). Lisäksi asioista linjataan ja ohjataan HR-ohjauksen foorumeissa. Asiantuntijatasolla toimii keskustelufoorumina henkilöstön monimuotoisuusverkosto. Henkilöstöasioita tuodaan toimikuntaan noin 2-4 kertaa toimikauden aikana.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valtavirtaistamista läpäiseviksi periaatteiksi kaikessa kaupungin toiminnassa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää, seuraa ja arvioi yhdenvertaisuuden ja kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja arvioi kaupunkitasoisen palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.

Tehtäviensä toteuttamiseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta antaa lausuntoja, kannanottoja ja tekee esityksiä muille kaupungin toimijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla tasa-arvolain mukaisesti sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 09 310 36229

tuija.mustajarvi@hel.fi