Kokoonpanon muutos, toimielin, Uudenmaan maakuntavaltuusto, Vasemmistoliiton edustajien vaihtaminen

HEL 2021-012207
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 143 §

Muutos Helsingin edustajiin Uudenmaan maakuntavaltuustossa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

  • myönsi Mia Haglundille eron Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta ja Elina Kauppilalle eron Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimesta sekä
  • valitsi Elina Kauppilan uudeksi jäseneksi (varajäsenenä Tuomas Nevanlinna) ja Mia Haglundin uudeksi varajäseneksi (Sami Muttilaisen henkilökohtainen varajäsen) Uudenmaan maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Kuntien edustajainkokous valitsi kokouksessaan 14.9.2021 maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 27 on Helsingistä. Lisäksi valittiin vastaava määrä henkilökohtaisia varavaltuutettuja.

Inhimillisen erehdyksen johdosta vasemmistoliiton esitys Helsingin jäseniksi ja varajäseniksi oli virheellinen, mistä syystä Uudenmaan maakuntavaltuustoon valittiin vasemmistoliiton edustajat seuraavasti:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Mia Haglund Tuomas Nevanlinna
Frank Muttilainen Elina Kauppila

Nyt tehtävällä päätöksellä virhe korjataan, ja vasemmistoliiton edustajat Uudenmaan maakuntavaltuustossa ovat jatkossa:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Elina Kauppila Tuomas Nevanlinna
Frank Muttilainen Mia Haglund

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 § mukaan ”mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.”

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 3 pykälän 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Uudenmaan liitto on kuntayhtymä, ja kuntayhtymän katsotaan kuuluvan hallintosäännössä tarkoitettuihin yhteisöihin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus maakuntavaltuusto Elina Kauppila 17.1.2021
2. Eroilmoitus maakuntavaltuusto Mia Haglund 17.11.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.