Vahingonkorvaus, autovaurio 8.12.2021, Pieni Roobertinkatu 2 - Kasarmitori

HEL 2021-014428
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 598 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 8.2.2022 § 23 (autovaurio)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto-ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 8.2.2022 § 23 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto-ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 8.2.2022 § 23 päätöksellään hylännyt osoitteessa Pieni Roobertinkatu 2 - Kasarmitori 8.12.2021 kello 13.13 tapahtuneeseen ajoneuvon lähisiirtoon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessa vaatimuksensa vahingonkorvauksesta osoitteessa Pieni Roobertinkatu 2 - Kasarmitori 8.12.2021 suoritettuun lähisiirtoon liittyen. Vaatimuksen määrä on 200,46 €. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa, että hänen autonsa on täytynyt vaurioitua kyseisessä siirrossa, koska auton moottorin pohjalevy on ollut ehjä ennen 8.12.2021 suoritettua siirtoa. Hakija oli ajanut autolla muutamaa päivää aikaisemmin ja olisi varmasti kuullut pohjalevyn roikkuvan tai hankaavan maata vasten, jos vaurio olisi ollut olemassa jo tuolloin hänen ajaessaan ja pysäköidessään auton osoitteeseen Pieni Roobertinkatu 2. Pohjan rikkoutuminen ei hakijan mukaan ole voinut aiheutua mistään muusta syystä kuin kyseisestä siirrosta, joten siirron suorittajan on täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn.

Perustelut

Lautakunta viittasi yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen ja asiassa saatuun lisäselvitykseen sekä yhtyi yksikön päällikön päätökseen ja sen perusteluihin.

Kaupungin vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta eli huolimattomuutta, virhettä tai laiminlyöntiä siirtotoimenpiteen suorituksessa. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

Yksikön päällikön päätös perustuu asiassa saatuun selvitykseen, joka pohjautuu kyseistä siirtoa koskevaan siirtopöytäkirjaan. Pöytäkirjaan sisältyy noudatetun käytännön mukaisesti otetut valokuvat ajoneuvosta ennen ja jälkeen siirtotapahtuman. Ajoneuvon mahdolliset ulospäin näkyvät vauriot ennen siirtoa ja siirron aikana syntyvät mahdolliset uudet vauriot kirjataan pöytäkirjaan. Ajoneuvojen pohjia ei kuitenkaan käytännön mukaan ole katsottu tarpeelliseksi valokuvata ennen siirtoa eikä ilman erityistä syytä myöskään siirron jälkeen (ellei ajoneuvo siirron yhteydessä esim. putoa tai sen pohja osu johonkin esteeseen tms.). Tässä tapauksessa siirto on sujunut asianmukaisesti ja normaaliin tapaan siten, että etuvetoisen ajoneuvon etupyörät on nostettu suoraan edestä nostoaisaan ja auto vedetty Pieni Roobertinkatu 2:sta tuolloin lähes tyhjälle Kasarmitorille eikä mitään ennalta-arvaamatonta ole siirron kuluessa kirjattu tapahtuneen.

Saadun selvityksen mukaan hinaus on suoritettu Staran omalla hinauspuomillisella hinausautolla. Hinauspuomi laskeutuu auton pohjan tason alapuolelle ja sillä nostetaan auto renkaista ilmaan. Jos puomia ei laskettaisi tarpeeksi alas, puomi osuisi auton puskuriin ja vahingoittaisi sitä. Ajoneuvo liikkuu vetävät pyörät ylhäällä hinausauton hydrauliseen nostoaisaan kiinnitettyinä. Ajoneuvon siirto on mahdollista suorittaa nostoaisalla myös käsijarrun päällä ollessa. Siirronvalvoja seuraa siirron toimittamista koko tapahtuman ajan. Jos hinattava auto on ehjä eli mitään ei roiku pohjasta, hinauspuomi osuu ainoastaan hinattavan auton renkaisiin eikä näin vaurioita ajoneuvoa.

Selvityksen mukaan hinausajoneuvon kuljettaja tai siirronvalvoja eivät ole havainneet tässä tapauksessa sellaista tapahtumaa, joka olisi antanut aihetta epäillä ja tarkistaa, onko ajoneuvo sen seurauksena mahdollisesti vaurioitunut. Jos taas pohjassa on esimerkiksi jo aikaisemmin ollut murtuma, joka siirron yhteydessä on pahentunut murtaen pohjalevyn hakijan kuvista ilmenevällä tavalla, ei tällainen seuraamus olisi ollut ennalta-arvattavassa syy-seuraus -suhteessa siirron suoritukseen eikä siten olisikaan kuulunut kaupungin vastuupiiriin. Siirron yhteydessä ei kuitenkaan selvityksen mukaan ole tehty mitään sellaisia havaintoja, joiden perusteella auton pohjapanssaria olisi ollut aihetta katselmoida siirron suorittamisen jälkeen.

Kaupunki katsoo edellä esitetyin perustein, että ajoneuvon siirto on selvityksen mukaan suoritettu asianmukaisesti ilman että siirtoa toimitettaessa olisi havaittu tapahtuneen virhettä tai laiminlyöntiä taikka muuta huolimatonta menettelyä. Kaupunki ei näin ollen ole korvausvelvollinen hakemuksessa tarkoitettujen autovaurioiden korjauskustannusten osalta.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2 luku 1 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (30.12.2019/1508) 6 §

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-kirjeitse 10.2.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 18.2.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 08.02.2022 § 23

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 16.12.2021 esittänyt kaupungille 156,46 euron ja osittain vielä erittelemättömän suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitunut 8.12.2021 kello 8.00-14.00 välillä sille tehdyn lähisiirron yhteydessä osoitteessa Pieni Roobertinkatu 2 - Kasarmitori.

Kunnossa- tai puhtaanapitoa haittaavan ajoneuvon siirtotyön suorittaa yksityinen urakoitsija siirronvalvojan valvonnassa, joka laatii lähisiirrosta siirtopöytäkirjan. Siirronvalvoja on siirtotilanteessa valvomassa sekä siirrettävän ajoneuvon omistajan että kaupungin etua. Pöytäkirjaan merkitään tieto, mikäli ajoneuvo vaurioituu siirron yhteydessä. Ennen siirtoa ajoneuvo kuvataan. Siirronvalvoja kuvaa myös ajoneuvoissa jo olevat vauriot ennen kuin ajoneuvon siirtoa aloitetaan. Hinausyrittäjä vastaa siirron aikana tapahtuvista mahdollisista vahingoista, hinauspalvelusopimuksen mukaisesti.

Vaatimuksen johdosta ajoneuvon siirtäneeltä urakoitsijalta on pyydetty selvitys hakijan ajoneuvolle tehdystä siirrosta. Saadun selvityksen mukaan hakijan ajoneuvo on 8.12.2021 kello 13.13 siirretty katualueen varauksen vuoksi osoitteesta Pieni Roobertinkatu 2 osoitteeseen Kasarmitori 2.

Hakijan ajoneuvon siirto on tehty etupäästä vetävät pyörät ylhäällä, nostoaisaan kiinnitettyinä. Ajoneuvo on rullannut vapaasti sille tehdyn siirron aikana. Siirrettävään ajoneuvoon ei ole kohdistunut mitään sellaisia voimia, jotka vahingoittaisivat ehjää pohjarakennetta ajoneuvossa. Katualueella ei siirretyn matkan välillä ole myöskään sellaisia rakennelmia, jotka olisivat voineet hakijan ajoneuvon pohjaan osua. Myöskään lumitilanne ei kuvien perusteella ole ollut sellainen, että se olisi voinut repiä hakijan ajoneuvon pohjaa.

Siirron suorittaneen hinausajoneuvon kuljettajan antamien selvitysten mukaan hakijan mainitsemat vauriot eivät ole syntyneet ajoneuvoon siirron aikana. Hakijan ajoneuvosta on otettu kuvia ennen siirtoa, sen ollessa nostoaisaan kiinnitettynä. Siirronvalvoja valvoo ajoneuvoille tehtävää siirtoa koko siirron ajan ja merkitsee pöytäkirjaan, mikäli ajoneuvo vaurioituu siirron aikana. Hakijan ajoneuvoa koskevaan siirtopöytäkirjaan ei ole merkitty, että ajoneuvolle olisi aiheutunut vaurioita siirron aikana. Ajoneuvon siirto on sujunut asianmukaisesti eikä siirron yhteydessä ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi ajoneuvoa vahingoittanut.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli tässä tapauksessa lähisiirron suorittajan on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Hakijan ajoneuvon siirto on suoritettu asianmukaisesti eikä siirtopöytäkirjaan ole merkitty, että siirrosta olisi aiheutunut ajoneuvolle vaurioita. Kaupungilla ei ole tietoa siitä, mistä vauriot ovat hakijan ajoneuvoon tulleet. Kaupungin tekemän lähisiirron aikana ne eivät ole ajoneuvoon syntyneet. Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut ajoneuvolle tehdystä lähisiirrosta, eikä näin ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 1 - 4 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 6 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.11.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 09 310 24512

kymp.korvausasiat@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.