Käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001671
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 87

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja investoinnit vuonna 2022, 7.2.2022 tehdyn päätöksen muuttaminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti muuttaa 7.2.2022 § 14 tekemäänsä päätöstä vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman määrärahoista liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä on huomioitu seuraavat muutokset:

- Talousarvion tilavuokrien ylläpitovuokralisäyksen kohdentaminen palvelukokonaisuuksille ja palveluille sekä vuokralisäyksen vähentäminen tilapalveluista.

- Investointien määrärahan siirto muista investoinneista ict-investointeihin.

Päätös vaikuttaa toimialan käyttötalouden määrärahoihin. Määrärahamuutoksia on tehty palvelukokonaisuuksien välillä.

Päätös tullut nähtäväksi 12.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi

Päättäjä

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Käyttösuunnitelman muutos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.