Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helsingin Satama Oy

HEL 2022-002865
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 20 §

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oyn toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamanosia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimialojen kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 kaupungin ennakkokantana hyväksyä Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelman.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 Helsingin Satama Oy:n uuden omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan yhtiö tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää Euroopan vilkkaimman matkustajasataman ja Suomen johtavan ulkomaankaupan yleissataman toimintaa osana Helsingin kaupunkirakennetta.

Lisäksi Helsingin Satama -konserni palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää sekä matkustajaliikenteen kuljetustarpeiden täyttämistä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukiset tavoitteet ja mittarit:

Alueelliset vaikutukset

- Sataman taloudellinen ja työllistävä kokonaisvaikutus

Sijoitetun pääoman tuotto

- Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 4 % (pl. vuosi 2020)

Tuloksellisuus ja tehokkuus

- Liikevaihto/htv

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen

- Oman toiminnan hiilineutraalius 2035

- Satama-alueen CO2-päästöt vähenevät vähintään 30 % 2035
mennessä

Asiakaskeskeisyys

- Asiakas-/matkustajakokemus ja -tyytyväisyys

Riittävä vakavaraisuus

- Omavaraisuusaste vähintään 40 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Wille Rydman ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi