Tonttivaraus, voimaan saattaminen, ryhmärakentamistontti, tontti 10658/9, Sörnäinen, Kalasatama, Verkkosaari, Asunto Oy Helsingin Meripuisto

HEL 2022-003135
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 39

Ryhmärakennuttamiseen varattua tonttia koskevan varauksen voimaansaattaminen (Sörnäinen, Kalasatama, Verkkosaari, tontti 10658/9)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti kaupunkiympäristölautakunnan 11.1.2022 (13 §) tekemän ryhmärakennuttaminen 2021 –hakumenettelyn ratkaisemista ja tonttien varaamista koskevan päätöksen tarkoittamalla tavalla saattaa voimaan Asunto Oy Helsingin Meripuisto, Y-tunnus 3259567-8, ("Arkkikoti" -ryhmä) tontille 10658/9 tehdyn varauksen seuraavin ehdoin:

- varaus tulee voimaan tämän päätöksen tekemisestä lukien.
Selvyyden vuoksi todetaan, että varausaika jatkuu mainitun
kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti 31.12.2023 saakka.

- muutoin noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan 11.1.2022 (13 §) päätöksen mukaisia varausehtoja.

Lopuksi asuntotonttitiimin päällikkö totesi selvyyden vuoksi, että mainitun lautakunnan päätöksen mukainen varausmaksu on maksettu. Lisäksi tiimipäällikkö totesi, ettei tiedossa ole muita seikkoja, jotka estäisivät varauksen voimaansaattamisen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.1.2022 (13 §) ratkaista keväällä 2021 järjestetyn ja 31.5.2021 päättyneen Ryhmärakennuttaminen 2021 –hakumenettelyn varaamalla muun muassa korttelin 10658 tontin 9 Arkkikoti -nimiselle ryhmälle 31.12.2023 saakka.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti samalla, että varaukset tulevat voimaan ja varausaika alkaa varauksensaajan hakemuksesta Tontit-yksikön asuntotonttitiimin erillisellä päätöksellä. Edellytyksenä tontin 10658/9 osalta varaamiselle on ollut varausmaksun maksaminen. Hakumenettelyn ohjeen mukaisesti varausmaksu tullaan hyvittämään tontin pitkäaikaisen vuokrauksen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä ellei tontista tehdä pitkäaikaista vuokrasopimusta varauksen saajalle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle.

Saattaakseen varauksen voimaan ryhmähakijoiden tulee perustaa yhdistys tai muu yhteisö ryhmärakennuttamishankkeen suunnittelua varten. Yhdistyksen rekisteröinti tulee saattaa vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa lautakunnan varauspäätöksestä. Yhdistyksen tarkoituksena on helpottaa hankkeen hallinnointia ja ryhmän päätöksentekoa. Ryhmähakija voi vaihtoehtoisesti halutessaan perustaa suunnitteluvaiheessa hakuohjeen kohdassa 6.2.2 tarkoitetun asunto-osakeyhtiön.

Varauksen voimaansaattamiseksi varauksensaajan on täytettävä
edelleen muutoin varauksen ehdot.

Edellytysten täyttyminen

Varausmaksu (2 300 euroa) on maksettu laskun mukaisesti.
Kalasataman Kreuzberg -korttelin alueellisten lisäehtojen noudattamista koskeva sitoumus on toimitettu. Hankkeelle on olemassa rekisteröity yhdistys. Tiedossa ei ole seikkoja, jotka muutoinkaan estäisivät varauksen voimaansaattamisen.

Päätös tullut nähtäväksi 01.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila@hel.fi

Päättäjä

Miia Pasuri
tiimipäällikkö