Helsingin kaupungin tilintarkastus 2022

HEL 2022-006026
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 47 §

Kaupungin tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2022

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastaja laatii toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelman, jotka toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimikauden 2019-2022 kattavan tarkastussuunnitelman lautakunta merkitsi tiedoksi kokouksissaan 28.5.2019 ja 31.8.2021.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelemään tilikauden 2022 työohjelmaa.

Tilintarkastaja on luokitellut työohjelman salassa pidettäväksi (JulkL 24 § 1 mom 15 ja 17 k).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.