Helsingin kaupungin tilintarkastus 2022

HEL 2022-006026
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 47 §

Kaupungin tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2022

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastaja laatii toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelman, jotka toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimikauden 2019-2022 kattavan tarkastussuunnitelman lautakunta merkitsi tiedoksi kokouksissaan 28.5.2019 ja 31.8.2021.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelemään tilikauden 2022 työohjelmaa.

Tilintarkastaja on luokitellut työohjelman salassa pidettäväksi (JulkL 24 § 1 mom 15 ja 17 k).

Stäng

Detta beslut publicerades 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.