Helsingin kaupungin tilintarkastus 2022

HEL 2022-006026
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 81 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2022

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 1/2022 tilikauden 2022 tilintarkastuksesta. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupunginhallitukselle 3.11.2022 osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tilintarkastajan väliraportti 1/2022 tilikauden 2022 tilintarkastuksesta

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 10.5.2022 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajan esittelemän kaupungin tilikauden 2022 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustaja vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala raportoi kokouksessa tilikauden 2022 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Helsingin kaupungin tilintarkastaja KPMG Oy Ab on 3.11.2022 antanut kaupunginhallitukselle osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan.

Sulje

Tarkastuslautakunta 10.05.2022 § 47

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.