Helsingin kaupungin tilintarkastus 2022

HEL 2022-006026
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 81 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2022

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 1/2022 tilikauden 2022 tilintarkastuksesta. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupunginhallitukselle 3.11.2022 osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tilintarkastajan väliraportti 1/2022 tilikauden 2022 tilintarkastuksesta

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 10.5.2022 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajan esittelemän kaupungin tilikauden 2022 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustaja vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala raportoi kokouksessa tilikauden 2022 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Helsingin kaupungin tilintarkastaja KPMG Oy Ab on 3.11.2022 antanut kaupunginhallitukselle osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan.

Stäng

Tarkastuslautakunta 10.05.2022 § 47

Stäng

Detta beslut publicerades 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.