Kokoonpanon muutos, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto, eroaminen

HEL 2022-008046
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 538 §

V 24.8.2022, Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kahden varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  1. myöntää Pekka Saurille eron Reetta Vanhasen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Reetta Vanhasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon Oula Silvennoisen sekä
  2. myöntää Oula Silvennoiselle eron Sanna Vesikansan henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Sanna Vesikansan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon Pekka Saurin jaoston lopuksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Pekka Saurin (Vihr.) ja Oula Silvennoisen (Vihr.) 22.9.2021 § 275 kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston varajäseniksi. He ovat 15.6.2022 pyytäneet eroa jaoston varajäsenen luottamustoimista.

Varajäsenten vaihtoa on pyydetty, koska sekä Vesikansa että Silvennoinen ovat esteellisiä HUS:ia koskevissa asioissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 15.6.2022
2. Eroilmoitus, täydennys 21.6.2022
3. Eroilmoitus 14.6.2022
4. Eroilmoitus, täydennys 20.6.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.