Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kiinteistöinsinööri, työavain KYMP-03-54-22

HEL 2022-010029
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kartat ja paikkatiedot yksikön kiinteistöinsinöörin viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti valita kartat ja paikkatiedot yksikön kiinteistöinsinöörin virkaan (060127) ********** 1.12.2022 alkaen 3 982,10 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 31.8.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 1.8.-30.8.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla ja LinkedInissä.

Kiinteistöinsinööri vastaa osaltaan Helsingin kaupunkimittauspalveluiden kaupunkimalli-, kuntarekisteri- ja paikkatietoaineistojen tuotannon ja jakelun toimivuudesta. Tehtävä sisältää tuotannon tukea ja kehittämistä sekä näihin liittyvien kehittämisprojektien vetämistä ja projektipäällikkyyksiä, projektiluonteisia asiantuntijatehtäviä, sidosryhmätyöskentelyä ja viranomaistehtäviä.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä suomen kielen erinomainen, englannin kielen hyvä ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään useamman vuoden aiempaa työkokemusta paikkatietoalalta. Luemme eduksi asiantuntemuksen kaupunkimalli- ja paikkatietoaineistoista, tuotanto- ja julkaisujärjestelmien hallintataidon ja projektipäällikkötehtävien kokemuksen.

Tehtävä vaatii itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja vahvaa kehittämisotetta työhön. Tehtävään valittavalta odotetaan myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa kuusi henkilöä, joista kaksi täytti kelpoisuusehdot. Yksi hakija perui hakemuksensa hakuaikana. Hakijaluettelo on liitteenä 1. ja hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin ********** , joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn- ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy kiinteistöinsinöörin tehtäväalueisiin. Hakijoita haastattelivat ajalla 6.-7.9.2022 yksikön päällikkö Timo Tolkki ja kiinteistöinsinööri Ville Jussila.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja kelpoisuusehtojen lisäksi huomioita mahdolliseen aiempaan kokemukseen kaupunkimalli- ja paikkatietoaineistoista, tuotanto- ja julkaisujärjestelmien hallintataitoon ja projektipäällikkötehtävien kokemukseen. Lisäksi haastatteluissa kiinnitettiin huomioita viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Molemmilla hakijoilla noin 7–8 vuoden työkokemus paikkatietolalta. Molempien hakijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kokemus ja kiinnostus kunnan paikkatietojen sidosryhmäyhteistyöhön ja viranomaistehtäviin ovat hyvällä yhtenevällä tasolla.

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Kiinteistöinsinöörin vastuulla on osaltaan huolehtia Helsingin kaupunkimittauspalveluiden kaupunkimalli-, kuntarekisteri- ja paikkatietoaineistojen tuotannon ja jakelun toimivuudesta. Tehtävä sisältää tuotannon tukea ja kehittämistä sekä näihin liittyvien kehittämisprojektien vetämistä ja projektipäällikkyyksiä, projektiluonteisia asiantuntijatehtäviä, sidosryhmätyöskentelyä ja viranomaistehtäviä.

Tehtävässä edellytetään aiemman työn ja opintojen kautta hankittua aiempaa kokemusta paikkatietoalalta.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että aiempi kokemus kaupunkimalli- ja paikkatietoaineistoista ja niiden käsittelyssä käytettävien ohjelmistojen tuntemus sekä aiempi kokemus projektipäällikkötehtävistä luetaan eduksi.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella kaupungingeodeetti katsoo, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

Hänen valintaansa kartat ja paikkatiedot yksikön kiinteistöinsinööriksi puoltavat vahva osaaminen kaupunkimallin tuotannosta ja hyödyntämisessä kuntaympäristössä, itsenäisistä projektipäällikkötehtävistä, tekninen osaaminen paikkatietojärjestelmien hallintatyöstä sekä kokemus paikkatietojärjestelmien käytön tuesta ja kehittämisestä. Rekrytointiprosessin aikana hän toi selkeästi esiin itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja vahvaa kehittämisotetta.

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista, Työavain KYMP 03-54-22, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, Työavain KYMP 03-54-22, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.