Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Kiinteistö Oy Auroranlinna

HEL 2022-010517
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 90 §

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Kiinteistö Oy Auroranlinnan toimitusjohtaja Tatu Rasia ja hallituksen puheenjohtaja Jenni Rope. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle.

Yhtiön toimialana on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asuntojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipalvelut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n vuonna 2022 tapahtuvan jakautumisen myötä Kiinteistö Oy Auroranlinnalle siirtyy kuluvan vuoden aikana 1 863 osakehuoneistoa. Jakautumisen ja uusien erillishuoneistojen hallinnoinnin järjestelyjen jälkeen yhtiön kokonaisasuntomäärä tulee olemaan noin 6 000 asuntoa.

Yhtiön omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

1. Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

-Vuokrien kehitys

-Ylläpitokustannukset (€/m2)

-Investoinnit suhteessa poistoihin

2. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

3. Asiakaskeskeisyys

-Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely

4. Riittävä varavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 20 %

Kiinteistö Oy Auroranlinnan toimitusjohtaja Tatu Rasia antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Jenni Rope.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi