Nimeämispyyntö, Teatterimuseon säätiön edustajisto kaudelle 2023-2025, Teatterimuseo

HEL 2022-012166
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 112 §

Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle… ehdotuksesta.

HL 51 §:n perusteella korjattu tekstistä puuttunut ehdotuksen tekijän nimi. AP 22.11.2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Juhana Vartiaisen ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Lotta Backlundin jäseneksi ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä _________________ jäseneksi ja __________________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2023−2025.

Sulje

Teatterimuseon säätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt kaupunkia nimeämään säätiön edustajistoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajiston toimikausi on 2023−2025.

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta sekä tehdä tunnetuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiö ylläpitää Kaapelitehtaalla sijaitsevaa Teatterimuseota. Säätiön edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuluvalla toimikaudella kaupungin nimeäminä jäseninä ovat olleet Lotta Backlund varajäsenenään Aku Lohimäki Kokoomuksesta sekä Mikko Lahtiluoma varajäsenenään Marina Huttunen Perussuomalaisista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Teatterimuseon säätiön nimeämispyyntö

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.