Kokoonpanon muutos, johtokunta, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, eroaminen

HEL 2022-012767
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 27 §

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus

  • myöntää Kirsti Laine-Hendolinille eron rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja
  • valitsee Mikko Kiesiläisen (kaupunginkanslia, strategiaosasto)        varajäseneksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan       kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Sulje

Kaupunginhallitus valitsi Kirsti Laine-Hendolinin 30.8.2021 § 590 varajäseneksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Kirsti Laine-Hendolin on 28.10.2022 (täydennys 17.11.2022) pyytänyt eroa työtehtävien muutoksen vuoksi.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Mikko Kiesiläinen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi London School of Economicsista ja hänellä on kymmenen vuoden työkokemus liiketoiminnan ja julkishallinnon kehittämistehtävistä. Mikko Kiesiläinen toimii Staran ja kaupungin toimialojen johdon yhteisen teknisen palvelustrategian ohjausryhmän puheenjohtajana.

Sulje

Kaupunginhallitus 09.01.2023 § 12

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 27.10.2022
2. Eroilmoitus, täydennys 17.11.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.