Kokoonpanon muutos, johtokunta, Rakentamispalveluliikelaitos Stara, eroaminen

HEL 2022-012767
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 27 §

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus

  • myöntää Kirsti Laine-Hendolinille eron rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja
  • valitsee Mikko Kiesiläisen (kaupunginkanslia, strategiaosasto)        varajäseneksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan       kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Stäng

Kaupunginhallitus valitsi Kirsti Laine-Hendolinin 30.8.2021 § 590 varajäseneksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Kirsti Laine-Hendolin on 28.10.2022 (täydennys 17.11.2022) pyytänyt eroa työtehtävien muutoksen vuoksi.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Mikko Kiesiläinen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi London School of Economicsista ja hänellä on kymmenen vuoden työkokemus liiketoiminnan ja julkishallinnon kehittämistehtävistä. Mikko Kiesiläinen toimii Staran ja kaupungin toimialojen johdon yhteisen teknisen palvelustrategian ohjausryhmän puheenjohtajana.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.01.2023 § 12

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Mer information fås av

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 27.10.2022
2. Eroilmoitus, täydennys 17.11.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.