Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2023 alkaen

HEL 2022-014125
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2023 alkaen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti hyväksyä liitteissä kuvatut Helsingin kaupungin piirijakomuutokset siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Nämä muutokset tehdään kaikkiin aluejakokarttoihin sekä tietojärjestelmiin, missä piirijakojärjestelmää käytetään.

Päätöksen perustelut

Hallinnollisten piirijakojen muutos- ja korjausehdotukset 1.1.2022 jälkeen on kerätty oheisiin liitteisiin. Liitteessä 1 on selostettu muutokset ja niiden syyt sanallisesti. Liitteissä 2–5 on yksityiskohtaiset kartat aluejakomuutoksista. Kohteita on 4 kpl. Liitteessä 6 on muutosehdotusten sijaintikartta

Ehdotetut piirijaon muutokset ja korjaukset esitetään tulevan voimaan vuoden 2023 alusta ja ne päivitetään karttoihin ja tietojärjestelmiin. Piirijaon sijaintitietoja ylläpidetään Kaupunkimittauspalveluiden Oracle-paikkatietokannassa, josta ne jaetaan kaupungin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön.

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää 1.6.2017 (§ 7) hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 12 kohdan toimivallan päättää asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvista ja muista korjausluonteisista hallinnollisen piirijaon muutoksista kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille. Näin ollen kaupungingeodeetti on asiassa toimivaltainen.

Päätös tullut nähtäväksi 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kauko Kyöstiö, karttagraafikko, puhelin: 09 310 31918

kauko.kyostio@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti