Lausuntopyyntö, korkotukilainahakemus, perusparannus, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Härkävaljakontie 25, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HEL 2023-011632
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 94
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Härkävaljakontie 25, Helsinki perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Härkävaljakontie 25, Helsinki perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen kahden vuonna 1995 valmistuneen rivitalon perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan III perusparannustoi-
menpiteet. Huoneistojen märkätilat sekä saunat uusitaan kokonaisuudessaan. Lisäksi hankkeessa uusitaan sadevesikourut, syöksytorvet, kiinteistön sisäpuoliset aluelämpöputkistot, ikkunat, ulko-ovet, lukitukset ja yleisten tilojen valaisimet. Yläpohja lisälämmöneristetään. Vesikatto, julkisivut, alueen pintarakenteet ja varusteet kunnostetaan. LVIS-järjestelmää uusitaan osittain. Hankkeessa on 6 kpl tavanomaista asumisoikeusasuntoa ja hankinta-arvo on yhteensä 1 216 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

Päätös tullut nähtäväksi 19.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Päättäjä

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

2. ARA tekninen erittely 08092023 Härkä
3. 04 Luettelo nykyisistä tiloista Härkävaljakontie 25
4. 06 Tavoitehintalaskelman yhteenveto 0809202
5. 02 Arvio Peruskorjaustarpeesta Härkävaljakontie 25
6. 01_ARK_Asemapiirros rakennustunnuksilla Härkävaljakontie 25
7. 05 Korjausastelaskelma 08092023 Härkävaljakontie 25

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.