Arkkitehtuurikilpailu, Meri-Rastilan monitoimitalo, Jaluspolku 3

HEL 2023-014817
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Meri-Rastilan monitoimitalo, yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun järjestäminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Tiimipäällikkö päätti oikeuttaa hankeyksikkö 1:n järjestämään Meri-Rastilan monitoimitalon suunnittelusta yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun siten, että kilpailun yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 430 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailun tarkoitus

Mari-Rastilan alueelle on tavoitteena rakentaa 30 % lisää asuntoja vuoteen 2035 mennessä. Meri-Rastilan nykyinen korttelitalo osoitteessa Jaluspolku 3 tarvitsee suuremmat tilat vastaamaan kasvavaa lapsimäärää. Päiväkodissa on nyt 70 lasta ja koulussa 240 oppijaa, uuteen korttelitaloon tulee päiväkotiin 254 lasta ja kouluun 750 oppijaa. Lisäksi korttelitaloon tulee nuorisotilat, leikkipuiston tilat ja kotihoidon aputiloja. Uudesta monitoimitalosta tulee koko kaupunginosaa palveleva oppimis- ja asukaskäytön rakennus, jolla pyritään parantamaan alueen vetovoimaisuutta.

Korttelitalon tontilla on 1993 valmistuneet koulu-päiväkoti-nuorisotalo-rakennus sekä Merirasti-kappeli. Seurakunta on päättänyt luopua kappelista ja sille on myönnetty purkulupa. Hankkeen yhteydessä kappeli mahdollisesti siirtyy kaupungin omistukseen ja osaksi tulevaa korttelitaloa.

Kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun avulla arvioidaan, voidaanko monitoimitalolle asetettuihin tavoitteisiin päästä nykyisiä rakennuksia korjaamalla, muokkaamalla ja laajentamalla – vai päästäänkö parempaan lopputulokseen korvaamalla nykyiset rakennukset kokonaan uudisrakennuksella.

Kilpailun tarkoitus on toimia hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä. Tavoitteena on löytää toimiva, turvallinen, terveellinen, teknillisiltä ratkaisuiltaan kestävä, ympäristöystävällinen, investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen sekä kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan ja arkkitehtuuriltaan laadukas julkinen palvelurakennus.

Kilpailu järjestetään Tilat-palvelun toimesta Kaupunkiympäristön, Kasvatuksen ja koulutuksen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen sekä Kaupunginkanslian edustajien yhteistyönä. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa.

Kustannukset

Kilpailun kustannukset ovat yhteensä arvonlisäverottomana enintään 430 000 euroa. Ne muodostuvat kilpailijoille maksettavista palkinnoista (enintään 210 000 euroa), kilpailukonsultin palkkiosta (noin 50 000 euroa), asiantuntijapalkkioista (ainakin elinkaari-, rakenne-, lvi-, sähkö-, rakennuttamis- ja kustannusasiantuntijat) sekä parhaimmista ehdotuksista tehtävistä kustannusvertailusta (noin 70 000 euroa), digitaalisen alustan ja arvostelusovelluksen käytöstä (noin 25 000 euroa), Suomen Arkkitehtiliiton palkkiosta sisältäen kahden tuomarin palkkiot (noin 55 000 euroa) sekä muista järjestelykuluista (noin 20 000 euroa).

Osa em. tehtävistä vähentävät suunnittelukustannuksia hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

Rahoitus

Meri-Rastilan monitoimitalo sisältyy kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymän talousarvion talonrakennushankkeiden investointiohjelmaan vuoksiksi 2024 – 2033. Hanke on ajoitettu toteutettavaksi 2026 – 2028 ja sille on varattu rahoitusta 53,2 miljoonaa euroa. Kilpailun kulut rahoitetaan hankkeelle varatuista määrärahoista.

Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelmaa sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on alustavasti 30.11.2023 – 8.3.2024. Tulokset julkistetaan marraskuun 2024 aikana.

Suunnittelukilpailu käynnistetään julkaisemalla kilpailuohjelma, joka julkaistaan Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa Tenders Electronic Daily:ssä (TED), kilpailun verkkosivuilla www.merirastilanmonitoimitalo.fi sekä SAFA:n kilpailusivuilla.

Arviointi

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeämät kaksi arkkitehtituomaria. Arviointiryhmä kuulee työssään lisäksi asiantuntijoita, muun muassa kustannusasiantuntijaa sekä teknistaloudellisia asiantuntijoita.

Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen

Kilpailun tuomaristo antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi suunnittelukilpailun tuloksen perusteella. Jatkosuunnittelutoimeksianto (pää- ja arkkitehtisuunnittelu) on tarkoitus antaa voittaneen ehdotuksen tekijöille, mikäli Helsingin kaupunki tekee tarvittavat hankkeen jatkosuunnittelua ja toteutusta koskevat päätökset. Jatkotoimeksianto tehdään hankintalain 40.2 § 8 kohdan mukaisena suorahankintana.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (13.12.2022 § 711) mukaan tiimipäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tiimipäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Koskinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 37530

mari.koskinen@hel.fi

Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi

Päättäjä

Kalevi Hinkkanen
tiimipäällikkö