Meluilmoitus, ulkoilmakonsertti, Metallica, Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, Live Nation Finland Oy

HEL 2024-002172
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 38

Päätös Live Nation Finland Oy:n meluilmoituksesta koskien Metallican ulkoilmakonsertteja Olympiastadionilla, Taka-Töölö

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö päätti hyväksyä Live Nation Finland Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Metallican ulkoilmakonsertteja ja niihin liittyvää äänentoistolaitteiden testausta 6. - 9.6.2024 Olympiastadionilla (Paavo Nurmen tie 1), ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

 1. Äänentoistolaitteiden käyttö on sallittua ulkotiloissa vain seuraavina ajankohtina:

  - Torstaina 6.6.2024 kello 9.00 - 11.30 ja 14.00 - 22.00 (testaus)
  - Perjantaina 7.6.2024 9.00 - 11.30 ja 14.00 - 24.00 (testaus + konsertti)
  - Sunnuntaina 9.6.2024 kello 9.00 - 24.00 (testaus + konsertti)
 2. Konserttien aiheuttamaa melutilannetta on seurattava mittauksin jokaisena tapahtumapäivänä kello 22.00 alkaen musiikkiesitysten päättymiseen asti. Mittausten tulee olla jatkuvia ja valvottuja.

  Mittaukset on suoritettava Vega-talon itä- ja länsipuolella, osoitteissa Urheilukatu 10 - 12 ja 22 sijaitsevien rakennuksien luona sekä osoitteessa Mäntymäentie 1 sijaitsevan päiväkoti Ratikan luona. Muuten mittauksia on tehtävä meluilmoituksen liitteenä olevan mittaussuunnitelman mukaisesti.

  Mittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittauksissa käytettävän laitteiston ja sen kalibroinnin tulee täyttää melumittaus-standardien vaatimukset, mieluiten tarkkuusluokalle 1, mutta vähintään luokalle 2.
 3. Mittausten suorittajan tulee olla ympäristömelumittauksissa FINAS-akkreditointipalvelun päteväksi todentama tai Suomen ympäristökeskuksen sertifioima.
 4. Melumittauksista on laadittava mittauspöytäkirja, joka on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi) viimeistään 24.6.2024. Saatteeseen on merkittävä viitteeksi asian diaarinumero HEL 2024-002172.

  Mittauspöytäkirjasta tulee käydä ilmi rakennusten julkisivuihin kohdistuneen melun A-taajuuspainotettu keskiäänitaso (LAeq,5min) ja taajuusjakauma kello 22.00 alkaen konsertin päättymiseen asti (kuvaajat) sekä mittausten suorittaja, mittauksissa käytetty äänitasomittari, sääolosuhteet ja mittauspisteen tarkka sijainti (valokuva mittausolosuhteista). Lisäksi mittauspöytäkirjassa on esitettävä selvitys taustamelusta ja sen osuudesta kokonaismelutasoon.
 5. Meluhaitan riittävästä torjunnasta pitää sopia ennakkoon neuvottelemalla niiden päiväkotien, uskonnollisten laitosten sekä hoitoja oppilaitosten johtajien kanssa, joiden toimipisteiden julkisivuun kohdistuu melunleviämislaskelman mukaan konsertin aikana yli 70 dB:n keskiäänitaso (LAeq).

  Musiikkimelusta ei saa aiheutua haittaa edellä mainittujen erityisen herkkien kohteiden toiminnoille.
 6. Tapahtumaa koskeva tiedote on jaettava vähintään alla olevaan karttaan merkitylle alueelle (Kuva 1). Tiedote on jaettava alueen jokaiseen asuinhuoneistoon hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

  Tiedote on toimitettava myös seuraaville asukasyhdistyksille: Meilahti-seura, Vähä-Meilahti, Töölö-Seura, Töölön kaupunginosat, Pasila-seura ja Alppila-Seura.

  Tiedotteesta on käytävä ilmi konsertin ja äänentoistolaitteiden testausten tarkat ajankohdat sekä järjestäjän yhteystiedot. Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero, johon voi tarvittaessa antaa palautetta koko tapahtuman ajan.
 7. Roskaantunut tapahtuma-alue ja sen lähiympäristö mukaan lukien tapahtuma-alueelle johtavat kulkuväylät ja niiden vierustat on siivottava välittömästi tapahtuman jälkeen.

Kuva 1. Tiedotusalue.

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään 1005,00 euron maksu (Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2022, 205 §). Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

 1. Äänentoistolaitteiden käyttöaikaa rajoittamalla vähennetään tapahtumasta ympäristön asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa. Äänentoistolaitteiston käyttö on kielletty arkisin päiväuniaikana kello 11.30 - 14.00, jotta äänentoistolaitteiden testaus ei aiheuta kohtuutonta haittaa osoitteessa Mäntymäentie 1 sijaitsevan päiväkoti Ratikan toiminnalle.

  Määräystä annettaessa on otettu huomioon ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaus 2023 - 2025 (Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 2/2.2.2023 23 §), jossa on määritelty kello 22.00 jälkeen päättyvien konserttipäivien enimmäismäärät ja päättymisajat eri tapahtumapaikoilla
  (https://www.hel.fi/static/ymk/meluselvitys/konserttiajat.pdf).
 2. Ulkoilmakonserttien aiheuttama melu häiritsee asukkaita eniten silloin, kun konsertit päättyvät vasta yöaikaan. Siksi on tärkeää, että yöaikaista melutilannetta seurataan luotettavin mittauksin. Mittaustuloksia käytetään apuna, kun selvitetään asukkaiden tekemiä meluhaittailmoituksia.
 3. Mittausten suorittajan tulee olla ammattitaitoinen, jotta mittaukset tehdään oikein ja tulokset ovat luotettavia. FINAS-akkreditointipalvelu ja Suomen ympäristökeskus ovat puolueettomia ja luotettavia ympäristömelumittaajan pätevyyden todentajia.
 4. Mittaustulosten raportointi on tarpeen valvonnan kannalta. Mittaustulosten perusteella arvioidaan, oliko melutilanne päätöksen mukainen.
 5. Meluhaittojen torjuntatoimenpiteistä neuvotteleminen ja sopiminen etukäteen on tarpeen, jotta melusta ei aiheutuisi haittaa erityisen herkkien kohteiden toiminnoille. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
 6. Laajalla tiedottamisella vähennetään tapahtumasta ympäristön asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa. Tiedote tulee jakaa huoneistokohtaisesti, koska ulkoilmakonsertit päättyvät vasta yöaikaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
 7. Tapahtuman järjestäjä vastaa roskaantuneen tapahtuma-alueen ja sen lähialueen siivoamisesta. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten 36 §.

Ilmoituksen tekijä

Live Nation Finland Oy, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki

Y-tunnus: 1018164-2

**********

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee Metallican kahta ulkoilmakonserttia ja niihin liittyviä äänentoistolaitteiden testauksia 6. - 9.6.2024 Olympiastadionilla (Paavo Nurmen tie 1):

- Torstai 6.6.2024 kello 9.00 - 22.00 äänentoistolaitteiden testaus
- Perjantai 7.6.2024 kello 9.00 - 18.00 äänentoistolaitteiden testaus ja kello 18.00 - 24.00 konsertti
- Sunnuntai 21.8.2022 kello 9.00 - 18.00 äänentoistolaitteiden testaus ja kello 18.00 - 24.00 konsertti

Äänentoistojärjestelmää testataan lyhyitä jaksoja aikavälin 9.00 - 22.00 puitteissa. Konserttipäivinä portit avataan kello 16.00, jonka jälkeen kaksi lämmittelyartistia esiintyy arviolta alkaen kello 18.00. Lava tullaan sijoittamaan kentän keskiosaan ja äänentoistojärjestelmän on tarkoitus kattaa koko yleisöalue 360° sektorilla. Tapahtuman miksauspisteelle asetetaan keskiäänitaso (LAeq, 5 min) 100 dB.

Äänentoistojärjestelmän tarkkoja mittoja ei oltu vielä määritetty melunleviämislaskentaa tehtäessä, mutta ylimmät kaiutinpositiot on sijoitettu alustavasti n. 20 m korkeuteen ja suunnattu alaviistoon. Melunleviämislaskelmassa Urheilukadulla sijaitsevien asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvan koko konsertin aikaisen keskiäänitason (LAeq,konsertti) arvioidaan olevan 15 metrin korkeudella 55 - 80 dB (Urheilukatu 18 - 22) ja 55 - 77 dB (Urheilukatu 32). Töölön yhteiskoulun (Urheilukatu 10 - 12) julkisivuun kohdistuvan melutason arvioidaan olevan 52 - 79 dB ja Vega-talon länsipuolella julkisivuun kohdistuvan melutason arvioidaan olevan 63 - 77 dB ja itäpuolen kalliolla 65 - 75 dB. Melun leviämiseen vaikuttaa merkittävästi sääolosuhteet, erityisesti tuulen suunta ja voimakkuus. (Melunleviämislaskelma ja -mittaussuunnitelma. Akukon Oy, 231476-01, 23.11.2023)

Melutilannetta seurataan mittauksin osoitteissa Urheilukatu 10 - 12, Urheilukatu 22 ja Urheilukatu 32 - 34 sijaitsevien rakennusten luona sekä kalliolla osoitteessa Nordenskiöldinkatu 18 sijaitsevan Vega-talon itä- ja länsipuolella. Kussakin mittauspisteessä melua mitataan 10 - 15 minuutin ajan, minkä lisäksi miksauspisteessä tehdään referenssimittauksia koko konsertin ajan. (Melunleviämislaskelma ja -mittaussuunnitelma. Akukon Oy, 231476-01, 23.11.2023)

Tapahtumasta tiedotetaan asukkaille ja muille häiriytyville kohteille jakamalla Postin toimesta huoneistokohtainen julkinen tiedote lähiympäristön kiinteistöihin. Lisäksi jaetaan ylimääräinen julkinen tiedote kaikista Live Nationin kesällä 2024 järjestettävistä konserteista. Jakelu suoritetaan postinumeroalueittain ja se perustuu melunleviämislaskelmaan. Tapahtumasta on jo tiedotettu seuraavia asukasyhdistyksiä: Meilahtiseura, Vähä-Meilahti, Töölö-Seura, Töölön kaupunginosat, Alppila-seura ja Pasila-seura.

Tapahtuman järjestäjä on ottanut ennakkoon yhteyttä tapahtuman meluntorjunnasta sähköpostitse musiikkimelun 70 dB meluvyöhykkeellä sijaitseviin hoito- ja oppilaitoksiin sekä muihin erityisen herkkiin kohteisiin.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on jätetty Lupapisteeseen 2.1.2024. Ilmoitusta on täydennetty 15.3.2024, 28.3.2024 ja 19.4.2024.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Päätöksen antaminen ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • asianosainen
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
 • muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivulla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
vaasa.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
 
PL 204
 
65101 VAASA
Faksinumero:
029 56 42760
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43
 
65101 VAASA
Puhelinnumero:
029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta  (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut 
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Pelkonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 39767

johanna.pelkonen@hel.fi

Päättäjä

Katariina Serenius
yksikön päällikkö