Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, pysäköinnintarkastajat, KYMP-03-95-23

HEL 2024-002609
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelujen 13 pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen ja yhden viran täyttämättä jättäminen

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja valitsi pysäköinninvalvonta- ja pysäköintipalvelujen pysäköinnintarkastajien virkoihin ********** 1.4.2024 alkaen 2 302,54 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkoihin kuuluu kuuden kuukauden koeaika.

Samalla kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää tässä vaiheessa täyttämättä avoinna olleista 14 pysäköinnintarkastajan viroista yhden (071576). Virka julistetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Virat ovat tulleet avoimeksi edellisten viranhaltijoiden irtisanouduttua.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Pysäköinnintarkastajien 14 virkaa oli julkisesti haettavana 4.-18.1.2024. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssa ja toimialan somessa.

Pysäköinnintarkastajan tehtävänä on pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Virkojen kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä pysäköinnintarkastajan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (B-ajokortti).

Tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, sujuvaa suomen kielen taitoa, sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Lisäksi tehtävässä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja sekä oma-aloitteista työotetta. Eduksi luetaan Helsingin paikallistuntemus ja englannin kielen taito. Työssä menestyy parhaiten, kun vastuullisen työn merkityksellisyyden kokee osana liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujumista.

Virkoja täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräaikaan mennessä virkoja haki 133 henkilöä, joista 22 hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Sittemmin kolme henkilöä perui hakemuksensa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 20 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivaa kokemusta asiakaspalvelun tehtävistä. Hakijoita haastattelivat 29.1.-9.2.2024 johtava pysäköinnintarkastaja ********** ja valmistelija **********

********** on valmistunut automaatioasentajaksi Stadin ammattiopistosta vuonna 2018. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut ********** Hän on toiminut **********

********** on valmistunut ylioppilaaksi Käpylän lukiosta vuonna 1981. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut muotoilijaksi (AMK) Kuopion Muotoiluakatemiasta vuonna 2002. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut merkonomiksi Espoon Liiketalousinstituutista vuonna 2004. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi Turun yliopistossa vuonna 2024. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut ylioppilaaksi Riihimäen lukiosta ja ajoneuvoasentajaksi Hyriasta vuonna 2019. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2021. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut leipuri-kondiittoriksi Savon ammattiopistosta vuonna 2015. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut ylioppilaaksi Vuosaaren lukiosta vuonna 2005. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut artenomiksi Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta vuonna 1996. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut tradenomiksi (AMK) Kajaanin Ammattikorkeakoulusta vuonna 1999. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut suunnitteluassistentiksi Helsingin tekniikan alan oppilaitoksesta vuonna 2009. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1992. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut liikuntaneuvojaksi Kisakallion Urheiluopistosta vuonna 2005. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut merkantiksi Porvoon Kauppaoppilaitoksesta vuonna 1993. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut tradenomiksi (AMK) Laurea-ammattikorkeakoulusta vuonna 2020. Hän on toiminut **********

********** on valmistunut tradenomiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta vuonna 2015. Hän on toiminut **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella kaikilla haastatetuilla on asiakaspalvelutaitoja, joita he ovat kartuttaneet erilaisissa asiakaspalvelua sisältävissä tehtävissä. ********** on lisäksi eduksi katsottavaa Helsingin paikallistuntemusta.

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen jälkeen 16 henkilöä: ********** osalta päätettiin käyttää edellisen rekrytoinnin yhteydessä 25.8.2023 tehtyä arviointia. Yksi hakija perui hakemuksensa ennen henkilöarviointia. Arvioitavilla katsottiin olevan parhaimmat vuorovaikutustaidot haastatteluissa annettujen vastausten perusteella. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 7.-16.2.2024.

Arviointi

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 12 §:n mukaan tarkastajalla tulee olla tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. Pysäköinnintarkastajan tehtävässä korostuu pysäköintisääntöjen noudattamisen valvontatehtävät sekä hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden opastukseen ja neuvontaan liittyvissä asioissa.

Tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja hyviä asiakaspalvelutaitoja, sillä työtä tehdään välillä haastavissakin asiakaspalvelutilanteissa. Vuorovaikutustaitoja arvioitiin haastatteluissa. Kaikilla haastatelluilla on hyvät vuorovaikutustaidot, mutta erityisesti ********** osoittivat pysäköinnintarkastajan työssä menestymiseen tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Kaikilla on myös aiemman työn kautta hankittua asiakaspalvelutaitoa.

Kunnallinen pysäköinninvalvoja katsoo hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa pysäköinnintarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Heidän valintaa puoltaa erinomaiset vuorovaikutustaidot ja hyvät asiakaspalvelutaidot.

Päätös tullut nähtäväksi 06.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Päättäjä

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo KYMP-03-95-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-95-23

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.