Hankerahoitus, Avoin ovi palveluihin -jatkohanke 2024, työ- ja elinkeinoministeriö, kaupunginkanslia

HEL 2024-004648
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2024 hankkeelle ”Avoin ovi palveluihin”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikölle 275 655 euroa vuodelle 2024 hankkeen ”Avoin ovi palveluihin – Ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke” (projektinumero 1095148) kustannusten maksamiseksi.

Tästä summasta rahoitusjakson 1.1.-31.8.2024 osuus on 190 040 euroa, ja rahoitusjakson 1.9.-31.12.2024 osuus on 85 615 euroa. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea yhteensä arviolta 175 867 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten kevään osalta 68 795 euroa ja syksyn osalta 30 992 euroa, eli yhteensä 99 787 euroa vuodelle 2024.

Päätöksen perustelut

Avoin ovi palveluihin -hankkeen kevätkauden 2024 (1.1.2024-31.8.2024) sekä syyskauden (1.9.–31.12.2024) tarkoituksena on varmistaa aiempien hankekausien aikana luotujen toimintatapojen ja -käytänteiden jääminen osaksi Helsingin kaupungin pysyvää vieraskielisille suunnattua matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatyötä.

Hankkeen toimenpiteet muutetaan kehittämistoiminnasta pysyviksi rakenteiksi niin, että ne tukevat vuonna 2025 voimaan tulevan kotoutumislain mukaista maahanmuuttaneiden ohjausta ja neuvontaa. Pysyvien rakenteiden avulla pidetään yllä ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien osaamista, taataan toimivat yhteistyörakenteet Helsingin kaupungin matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatyössä sekä tarjotaan puitteet seudulliselle, sektorirajat ylittävälle yhteistyölle.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 18.4.2023 § 42 hyväksynyt kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustuksen hakuun jatkohankkeella ”Avoin ovi palveluihin – ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke”. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöltä 21.6.2023. Kyseessä on jatko hankkeen neljännelle ja viimeiselle hankekaudelle. Vuodelle 2025 rahoittaja ei enää myönnä hankeavustuksia.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikkö. Hankkeen budjetti ajalle 1.1.-31.8.2024 on 190 040 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 121 246 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 68 795 euroa. Hankkeen budjetti ajalle 1.9.2024-31.12.2024 on 85 615 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 54 622 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 30 992 euroa. Näin ollen hankkeen omarahoitusosuudeksi vuodelta 2024 jää 99 787 euroa, johon varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095148 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 29 § 28.2.2024 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Aino Hautsalo, Projektipäällikkö, puhelin: 040 157 8734

aino.hautsalo@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Heikki Pursiainen
kaupunkitietopalveluiden päällikkö