Taideteoslaina, HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, kuusi taidemuseota

HEL 2024-005064
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 31

Taideteoslainat kuudelle taidemuseolle

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti taidelainoista kuudelle taidelainan vastaanottavalle museolle: Halosenniemen museolle Lappeenrannan taidemuseolle, Jyväskylän taidemuseolle, Rauman taidemuseolle, Didrichsenin taidemuseolle ja Kimmo Pyykkö -taidemuseolle liitteen 1 mukaisesti.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr lainaa teokset kunkin vastaanottavan museon kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Taideteoslainoissa sovelletaan HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n kokoelmalainojen yleisiä lainaehtoja. Mikäli niistä poiketaan, poikkeukset kirjataan lainasopimuksiin.

Päätöksen perustelut

Lainattavat teokset kuuluvat Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jonka omistaa Helsingin kaupunki. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa taidekokoelmasta hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan. Toimialan 22.12.2023 hyväksytyn toimintasäännön luvun 3.2 mukaan vastuu taidekokoelmasta kuuluu kulttuurijohtajalle.

Taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta vastaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM) Helsingin kaupungin ja HAMin välisen sopimuksen mukaan.  

HAM saa sopimuksen § 3.1.3. mukaan käyttää kokoelmaa lainaamalla siihen kuuluvia teoksia muille näyttelynjärjestäjille tai yhteistyökumppaneille sovitun menettelyn mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja