Meluilmoitus, louhinta- ja paalutustyö, Koskelantie 39, Skanska Infra Oy

HEL 2024-006667
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 42

Päätös Skanska Infra Oy:n meluilmoituksesta koskien paalutusta, pontitusta, rakennuksen purkamista ja betonipurkujätteen murskausta sekä mahdollista louhintaa ja maalämmön porausta osoitteessa Koskelantie 39, Kumpula

Johtava ympäristötarkastaja

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtava ympäristötarkastaja päätti hyväksyä Skanska Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka paalutusta, pontitusta, rakennuksen purkamista ja betonipurkujätteen murskausta sekä mahdollista louhintaa ja maalämmön porausta 3.6.2024 - 31.12.2028 osoitteessa Koskelantie 39, ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

 1. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä raskas ajoneuvoliikenne ovat kiellettyjä yöaikaan kello 22.00 - 7.00 ilman pakottavaa ja perusteltua syytä.
 2. Paalutus, pontitus, piikkaus työkoneen puomiin kiinnitetyllä laitteella ja betonipurkujätteen murskaus sekä mahdollinen louhinta (poraus, kiilaus, piikkaus, räjäytys ja louheen siirto) ja maalämmön poraus on sallittua vain arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 18.00. Täitä ei saa tehdä pyhäpäivinä eikä niihin rinnastettavina muina yleisinä juhlapäivinä.
 3. Työtä koskeva tiedote on jaettava alla olevaan karttaan (Kuva 1) merkityn tiedotusalueen jokaiseen rakennukseen. Tiedote on jaettava vähintään kaikkiin porraskäytäviin, mutta mieluiten jokaiseen asuin- ja liikehuoneistoon. Lisäksi tiedote on toimitettava alueen asukasyhdistyksille, Kumpula Seura ry:lle ja Koskelan kyläyhdistykselle.

  Tiedotteesta on käytävä ilmi meluavien töiden kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä urakoitsijoiden ja työn tilaajan yhteystiedot. Tiedote tulee jakaa ennen työn aloittamista. Tiedote tulee myös jakaa uudelleen ajantasaisena kuukauden välein työn päättymiseen asti.
 4. Louhintaporauslaitteet on varustettava pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä, kun työtä tehdään. Pölynkeräyslaitteistoa  ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan. Mikäli  pölyntorjuntajärjestelmän jokin osa rikkoutuu tai sen käyttö ei esimerkiksi sääolosuhteiden takia ole mahdollista, on louhinta  keskeytettävä välittömästi. 
   
 5. Porapaalutuslaitteistossa on oltava käytössä kastelu- tai pölynkeräyslaitteisto  tai tiivis suojarakennelmalla, joka estää pölyn ja kuran leviämisen ympäristöön.
 6. Ennen murskauksen aloittamista on purettavien rakennusten haitta-aineiden poistosta toimitettava selvitys sähköpostiosoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi ja saatteeseen tulee merkitä asian diaarinumero HEL 2024-006667.
 7. Murskausta saa tehdä enintään 49 päivänä.
 8. Murskata saa vain meluilmoituksessa purettavaksi esitetyistä rakennuksista peräisin olevaa betonipurkujätettä. Murskattavaa materiaalia ei saa tuoda muualta.
 9. Murskaustyön aloittamisesta, keskeyttämisestä ja lopettamisesta on ilmoitettava ympäristöpalveluille kirjallisesti viimeistään seuraavana työpäivänä. Ilmoitus tulee lähettää sähköpostiosoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi ja saatteeseen tulee merkitä asian diaarinumero HEL 2024-006667.
 10. Murskaamo on varustettava kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla tiiviillä pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on vähintään murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisen kuljettimen purkukohdassa. 

  Lisäksi murskaamo on sijoitettava tiiviin suojarakennelman sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja kuljettimien purkukohdat jäävät suojarakennelman ulkopuolelle.

  Pölyntorjuntajärjestelmän on oltava käytössä kokonaisuudessaan aina kun murskaustyötä tehdään. Mikäli pölyntorjuntajärjestelmän jokin osa rikkoutuu tai sen käyttö ei esimerkiksi sääolosuhteiden takia ole mahdollista, on murskaus keskeytettävä välittömästi.
 11. Purkujäte- ja murskekasoja on kasteltava riittävästi pölyämisen estämiseksi. Kuivaa, pölyävää materiaalia ei saa siirrellä.
 12. Murskatun betonipurkujätteen hyödyntämis- ja loppusijoituskohteista on laadittava kirjallinen selvitys, joka on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi) viimeistään 31.12.2025. Saatteeseen tulee merkitä asian diaarinumero HEL 2024-006667.

  Selvityksestä on käytävä ilmi kohteiden tarkat sijainnit sekä niihin toimitettujen betonimurskeiden määrät.
 13. Työmaan ajoväylien pölyäminen on estettävä esimerkiksi suolaliuoksella ja työmaalta kadulle levinnyt kura on pestävä pois pölyämisen estämiseksi. Pesu on suoritettava tarvittaessa päivittäin. Pölyävät kuormat on kasteltava tai peitettävä.
 14. Mahdollinen siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
 15. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Työmaavesien käsittely tulee suunnitella ja toteuttaa noudattaen Pääkaupunkiseudun työmaavesiohjetta (https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje.html). Työmaavesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin tulee

  Maalämpökaivojen porausvesille on oma erillinen ohje, jota tulee noudattaa (https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/PKS-Maalampokaivojen-porausvesien-kasittelyohje.pdf)

  Työmaavesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin tulee tehdä ilmoitus HSY:lle (monttuvesi@hsy.fi).

Kuva 1. Tiedotettavat kiinteistöt rajattu punaisella, esirakentamisvaiheen työmaa-alue vaalean sinisellä, esirakentamisvaiheessa purettava rakennus vihreällä, toteutusvaiheen työmaa-alue tumman sinisellä, toteutusvaiheessa purettavat rakennukset oranssilla sekä purkubetonijätekasojen, murskekasojen ja murskaamon sijainti keltaisella. (Määräys 3).

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään 1050,00 euron maksu (Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 15.2.2024, 31 §). Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

 1. Yöaikainen melu aiheuttaa asukkaille ja majoitusliikkeiden toiminnalle eniten haittaa, joten on tärkeää, että yöllä tehdään vain ne työvaiheet, joita ei liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi voi tehdä päiväaikaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §.
 2. Työajan rajoittaminen on tarpeen, jotta alueen asukkaat voivat levätä iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapäivinä pitkäkestoisen työn aiheuttaman melun häiritsemättä kohtuuttomasti.
 3. Tiedottamalla voidaan vähentää työstä naapureille aiheutuvaa haittaa tai häiriötä. Tiedottamisen avulla asukkaat ja muut häiriytyvät kohteet voivat varautua ennakolta tulevaan meluhaittaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
 4. Määräys on tarpeen pölyn leviämisen torjumiseksi. Määräystä
  annettaessa on huomioitu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten
  19 § ja 20 §.
 5. Määräys on tarpeen, jotta porapaalutuksesta leviäisi pölyä ja kuraa
  ympäristöön mahdollisimman vähän. Määräystä annettaessa
  on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
 6. Tieto haitta-aineiden poistosta on tarpeen valvonnan kannalta.
 7. Tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, tarvitsee ympäristöluvan.
 8. Muualta tuodun betonipurkujätteen murskaaminen on jätteen ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä, mikä edellyttää ympäristölupaa.
 9. Tieto toiminnan tarkasta ajankohdasta on tarpeen valvonnan kannalta.
 10. Määräys on tarpeen, jotta purkutyön aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 19 §.

  Laitteessa, jolla murskausta on tarkoitus tehdä, ei ole ilmoituksen käsittelyn yhteydessä annettujen lisätietojen perusteella tämän lupamääräyksen mukaista kastelujärjestelmää. Määräys ei mahdollista kastelun järjestämistä pelkästään kädessä pidettävällä letkulla, vaan laitteeseen tulee toteuttaa ratkaisu, jolla kastelujärjestelmä pysyy jatkuvasti toiminnassa.
 11. Määräys on tarpeen, jotta työmaan aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on huomioitu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
 12. Tieto betonimurskeen loppusijoituspaikasta on tarpeen valvonnan kannalta.
 13. Määräys on tarpeen, jotta työmaan liikenteen aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
 14. Määräys on tarpeen, jotta polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 11 §. 
 15. Määräys on tarpeen, jotta työmaavesistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 4 §.  

Ilmoituksen tekijä

Skanska Infra Oy, Nauvontie 18, 00280 HELSINKI
Y-tunnus: 0174259-1

**********

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee Koskelan varikkoon liittyvää rakennushanketta. Ilmoituksen perusteella rakentaminen jakautuu esirakentamisvaiheeseen 3.6. - 30.11.2024 ja toteutusvaiheeseen 13.12.2024 - 31.12.2028. Töitä on tarkoitus tehdä maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 18.00.

Esirakentamisvaiheessa esitetyt erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet:
- N-rakennuksen purku
- lyöntipaalutus noin 18 päivää
- porapaalutus noin 23 päivää
- pontitus noin 8 päivää

Esirakentamisvaiheessa ei murskata betonia.

Toteutusvaiheessa esitetyt erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet:
- A ja B -rakennusten purku
- Betonin murskaus 3.3. - 30.11.2025, arviolta yhteensä 30 päivää.
- lyöntipaalutus 1.7.2025 - 31.7.2026
- mahdollinen louhinta 1.6.2025 - 31.7.2026
- mahdollinen maalämpökaivojen poraus 1.2.2025 - 31.8.2026

Lyöntipaalutus tullaan tekemään Junttan PMx22 lyöntipaalutuskoneella, joka aiheuttaa 95 dB:n (LAeq,10m) melutason.

Betoninmurskaus tehdään Rubble Master RM100 murskaimella, joka ilmoitukseen liitetyn laitteen teknisten tietojen perusteella aiheuttaa 80,4 dB (LAeq,10m) melutason.

Muilta osin käytettävä kalusto ei ole vielä selvillä, mutta ilmoituksen tekijä on antanut seuraavat arviot työvaiheista aiheutuvan melun tyypillisestä voimakkuudesta:
- Porapaalutus 85 - 105 dB (LAeq,10m)
- Pontitus 90 dB (LAeq,10m)
- Piikkaus 115 dB (LWA)
- Kallion poraus louhinnan tai maalämmön yhteydessä 90 - 110 dB (LAeq,10m)
- Louhintaräjäytykset 70 - 90 dB (LAeq,10m)

Toteutusvaiheen purkujen osalta hyödyntämiskelpoisen betonimurskeen käyttö kiinteistöllä maksimoidaan. Mikäli hyödyntäminen ei jostain syystä onnistu, niin betoni toimitetaan muualle hyödynnettäväksi tai luvan omaavaan toimipisteeseen käsiteltäväksi.

Meluilmoituksessa ei ole esitetty etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin tai arviota melutasosta niissä. Viranomaisen karttatarkastelun perusteella lähin häiriintyvä asuinrakennus on noin 60 metrin etäisyydellä esirakentamisvaiheen työmaa-alueen rajasta osoitteessa Koskelantie 66B. Pelkkä etäisyysvaimeneminen huomioon ottaen voi porapaalutuksen aiheuttama melutaso olla 89 dB rakennuksen julkisivulla. Lukema on arvioitu porapaalutuksesta annetun melutason vaihteluvälin yläarvon 105 dB mukaan.

Ilmoituksen perusteella tärinää seurataan tärinämittareilla ja katselmuksilla. Tarpeeton melu- ja tärinähaitta pyritään estämään käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa muun muassa työsuunnittelussa, konekalustossa sekä melun- ja tärinätorjunnan toteuttamisessa. Melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet pyritään tekemään arkisin klo 7.00 - 18.00 välisenä aikana. Pölyä on tarkoitus torjua kastelemalla.

Purettavista rakennuksissa on tehty haitta-aineiden kartoitus. Haitta-aineiden poistosta ei ole esitetty selvitystä.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on jätetty vireille Lupapisteeseen 24.4.2024.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Muut luvat ja ilmoitukset

Rakennushankkeeseen liittyvästä pilaantuneiden maiden kunnostusta koskevasta YSL 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta on 22.5.2024 tehty päätös HEL 2024-005317.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Päätöksen antaminen ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/ymparistoasiat

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • asianosainen
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
 • muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivulla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
vaasa.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
 
PL 204
 
65101 VAASA
Faksinumero:
029 56 42760
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43
 
65101 VAASA
Puhelinnumero:
029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta  (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut 
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Vesa Ruponen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 52195

vesa.ruponen@hel.fi

Päättäjä

Harri Pasanen
johtava ympäristötarkastaja