Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 38

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen kesällä 2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä kohdassa 5 määriteltyä sijaisjärjestystä siten, että hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii ajalla 4. - 10.7.2022 ulkoilupalvelupäällikkö.

Ajalla 18.7. - 7.8. aluekirjastopalvelujen johtajan ja keskustakirjaston johtajan viransijaisena toimii kirjastopalvelujen johtaja, ajalla 18.7. - 3.8. yhteisten palvelujen päällikön viransijaisena ja kehittämispäällikön sijaisena toimii kirjastopalvelujen johtaja.

Vs. kulttuurijohtajan sijaisten ollessa estyneitä sijaisuutta hoitaa ajalla 18. - 24.7.2022 kaupunginmuseon vs. tutkimuspäällikkö.

Nuorisoasiainjohtajan sijaisena ajalla 25. - 27.7. toimii kumppanuuspäällikkö.

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Kesälomakautena 2022 tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen palvelujen johtajien toimivaltaan liittyvissä viranhaltijapäätöksissä.

This decision was published on 21.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja