Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 89

Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen vuoden vaihteessa 2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä kohdassa 5 määriteltyä sijaisjärjestystä siten, että hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii ajalla 28.12.2020 - 3.1.2021 liikuntapaikkapäällikkö.

Hallintopäällikön ja taloussuunnittelupäällikön ollessa estyneitä hallintojohtajan sijaisuutta ajalla 23.12. - 3.1. hoitaa ts. tietohallintopäällikkö.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä
hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija (hallintosäännön 5 luvun 10 §). Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on
määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Vuoden vaihteessa tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn
sijaisjärjestykseen hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvissaviranhaltijapäätöksissä.

This decision was published on 22.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja