Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 16

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa nuorisopalveluiden jalkautuvan nuorisotyön tiimissä olevat nuoriso-ohjaajat (vakanssinumerolla 040730, 040732, 047168 ja 465005) toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja heille kullekin toistaiseksi myönnetyllä luottokortilla hankintarajojen puitteissa, enintään 3 000 euroa / kk edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteuttava hanke on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveron arvo ei ylitä mainittua euromäärää,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöjä ja muuta annettua ohjeistusta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (18.5.2022, § 106) hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liike laitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 19.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö