Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
More recent handlings
§ 2

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön vs. aluepäällikkö päätti myöntää hankintaoikeuden Essi Junikalle hänen toimiessaan työsuhteen sijaisena Herttoniemen nuorisotyöyksikössä toiminnanjohtajana ajalla 1.7.- 31.12.2021. Hankintaoikeus on 3000 euroa edellyttäen, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä olevaa työntekijän kohdalla mainittua euromäärää
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muita perusteita

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (101§) siirtää
hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisotyön
aluepäällikölle. Hallintosäännön 20 luvun 8 § mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen
antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi
viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevalle oikeus toteuttaa
hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 08.07.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi