Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2017-006489
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 65 §

Tarkastuslautakunnan kokous 3.11.2020

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää kokouksen 3.11.2020 klo 13.

Kokous pidetään Olympiastadionilla, Paavo Nurmen tie 1. Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke.

Stadion-säätiö sr on kaupungin tytäryhteisö. Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoitus on muun muassa Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus tarkastuslautakunnan kokouksen ajankohdasta on valmisteltu
yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Sulje

Tarkastuslautakunta 25.08.2020 § 53

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

11.02.2020 Ehdotuksen mukaan

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: 09 310 36545

minna.tiili@hel.fi

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi