Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2017-006489
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 67 §

Tarkastuslautakunnan ylimääräinen kokous 10.10.2018

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 10.10.2018 klo 15.30. Kokous on tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki. Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

Samalla tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Tarkastuslautakunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen 10.10.2018 klo 16. Kokous on tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki. Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

Samalla tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus tarkastuslautakunnan ylimääräisen kokouksen ajankohdasta on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Sulje

Tarkastuslautakunta 29.05.2018 § 53

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi