Tarkastustoimen toimintakertomus 2018

HEL 2019-003006
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 26 §

Tarkastustoimen toimintakertomus 2018

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastusvirastossa on laadittu tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 toimintakertomus.

Toimintakertomus sisältää selostuksen tarkastuslautakunnan, tarkastusviraston ja tilintarkastajan kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta ja henkilöstöstä.

Kaupungin hallintokeskuksen 26.1.2011 antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksessa on lisäksi aina kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Lautakunnan hyväksymä toimintakertomus lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi