Toimielimen kokoonpanon muutos, kaupunkiympäristölautakunta ja ympäristö- ja lupajaosto, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2019-007033
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 494 §

V 28.8.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Silvia Modigille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista
  • valitsee Noora Laakin jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan ja
  • valitsee Noora Laakin jäseneksi ja puheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen esityksestä esittää Noora Laakia jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä jäseneksi ja puheenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Silvia Modigille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista
  • valitsee __________ jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan ja
  • valitsee _________ jäseneksi ja ________ puheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Silvia Modigin (Vas.) 7.6.2017 § 267 jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä § 268 jäseneksi ja puheenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Silvia Modig pyytää 17.6.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista muuttuneen työtilanteen vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.