Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muutos, Kårkulla kuntayhtymä

HEL 2020-009660
Asialla on uudempia käsittelyjä
29. / 584 §

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Kårkulla samkommun -nimiselle kuntayhtymälle sen perussopimuksen muuttamisesta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki katsoo, että ei ole syytä muuttaa kuntayhtymän perussopimusta valmisteltavana olevan sote-uudistuksen vuoksi eikä perussopimuksen muuttamista ole muutoinkaan hyväksyttävällä tavalla perusteltu.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 15.6.2020 pyytäneet 25.9.2020 mennessä lausuntoa (VN/8871/2019) luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Toteutuessaan sote-uudistus muuttaa Kårkullan kuntayhtymän asemaa olennaisesti. Uudistuksen myötä sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuoltopiirien kuntayhtymät on tarkoitus purkaa, jolloin Kårkullan kuntayhtymän toiminta erillisenä kuntayhtymänä lakkaa. Voimaanpanolakiesityksen 54 §:n mukaan on tarkoitus säätää Kårkullan kuntayhtymän tehtävien, kiinteistöjen ja toimitilojen siirtämisestä sote-maakunnalle.

Kuntayhtymän lähettämässä kirjeessä perussopimuksen muuttamisen ainoaksi perusteluksi on mainittu sote-uudistuksen viivästyminen. Kuntayhtymältä on tiedusteltu muutosten tekemisen yksityiskohtaisia perusteluja, mutta niitä ei ole toimitettu. Kuntayhtymä on ilmoittanut, että kyse on teknisistä täsmennyksistä. Vertailuversiota muutetuista perussopimuksen kohdista ei myöskään ole pyynnöstä huolimatta toimitettu. Asiakirjoista ei ilmene, että kuntayhtymän hallitus olisi säännönmukaisen valmistelukäytännön mukaisesti käsitellyt tai perustellut perussopimuksen muuttamisen tarvetta.

Perussopimuksen muuttamisessa ei ole kyse ainoastaan teknisestä päivityksestä. Kuntayhtymän tehtävää ja toiminta-ajatusta on asiakirjojen mukaan tarkoitus muuttaa siten, että kuntayhtymä voisi jatkossa järjestää jäsenkuntiensa asukkaille ja muillekin myös muita ruotsinkielisiä palveluja kuin kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisia palveluja. Näitä palveluja ei rajattaisi mitenkään eikä näille esitettäisi lakisääteisistä palveluista poikkeavaa rahoitustapaa. Tämän jälkeen kuntayhtymä voisi tuottaa mitä tahansa ruotsinkielisiä palveluja koko maan alueelle. Kuntalain 57 §:n 2 momentin mukaan lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.

Lisäksi perussopimukseen esitetään otettavaksi uusi sopimuskohta, jonka mukaan perussopimuksen muutos voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden yhteenlaskettu ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärä on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärästä tämän perussopimuksen 6 §:n mukaan laskettuna. Nykyisessä perussopimuksessa ei ole sen muuttamista koskevia määräyksiä, joten muuttamiseen sovelletaan kuntalakia. Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muuttamista ei ole tällä hetkellä sidottu perussopimuksessa ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärään.

Helsingin kaupunki ei pidä perussopimuksen muuttamista tarkoituksenmukaisena ja katsoo, että sote-uudistusta koskevien lakiesitysten käsittelyaikataulu ei estä kuntayhtymää toimimasta nykyisen perussopimuksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kårkulla samkommun -niminen kuntayhtymä on pyytänyt 30.9.2020 mennessä mm. Helsingin kaupungilta päätöstä kuntayhtymän uuden perussopimuksen hyväksymisestä. Kuntayhtymän kirje on liitteenä 1.

Kuntayhtymän johtaja esittää, että liitteinä 2 ja 3 (kieliversiot suomi ja ruotsi) olevan uudistetun perussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan 1.1.2021. Nykyisin voimassa oleva perussopimus on vastaavasti oheismateriaalina.

Sosiaali- ja terveystoimiala on antanut asiasta liitteenä 4 olevan lausunnon ja katsonut, että perussopimuksen muuttaminen ei ole sote-uudistuksen vuoksi tarkoituksenmukaista.

Päätösehdotus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen sekä talous- ja suunnitteluosaston konserniohjauksen kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Kirje 15.6.2020, Liite, Perussopimus 2021, käännös
3. Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus ruots

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.