Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muutos, Kårkulla kuntayhtymä

HEL 2020-009660
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 29. / 584 §

Utlåtande om ändring av grundavtalet för Kårkulla samkommun

Helsingfors stadsstyrelse

Beslut

Stadsstyrelsen gav Kårkulla samkommun följande utlåtande om ändring av dess grundavtal:

Helsingfors stad anser att det inte finns skäl att ändra grundavtalet för samkommunen på grund av den social- och hälsovårdsreform som är under beredning och att ändringen av grundavtalet inte heller annars har motiverats på ett godtagbart sätt.

Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet har 15.6.2020 begärt utlåtande (VN/8871/2019) senast 25.9.2020 om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om reformerna av social- och hälsovården samt ordnandet av räddningsväsendet och om inrättandet av landskap. Om vårdreformen realiseras kommer den att förändra Kårkulla samkommuns ställning väsentligt. I och med reformen är det meningen att man ska upplösa de samkommuner som är avsedda för sjukvårdsdistrikten och för specialomsorgsdistrikten för utvecklingsstörda, varvid verksamheten i Kårkulla samkommun som en separat samkommun upphör. Enligt 54 § i förslaget till införandelag ska det föreskrivas att Kårkulla samkommuns uppgifter, fastigheter och lokaler ska överföras till vårdlandskapet.

I en skrivelse från samkommunen nämns dröjsmålet med vårdreformen som den enda motiveringen till att ändra grundavtalet. Samkommunen har tillfrågats om detaljerade motiveringar till ändringarna, men inga detaljerade motiveringar har lämnats in. Samkommunen har meddelat att det rör sig om tekniska preciseringar. Trots begäran har det heller inte lämnats in någon jämförande version av de ändrade punkterna i grundavtalet. Det framgår inte av handlingarna att samkommunens styrelse i enlighet med ordinarie beredningspraxis skulle ha behandlat eller motiverat behovet av att ändra grundavtalet.

Ändringen av grundavtalet handlar inte enbart om en teknisk uppdatering. Samkommunens uppgift och verksamhetsidé ska enligt handlingarna ändras så att samkommunen i fortsättningen kan ordna tjänster på svenska för befolkningen i sina medlemskommuner och också andra tjänster på svenska än tjänster i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), även för andra än medlemskommunernas invånare. Dessa tjänster skulle inte begränsas på något sätt och skulle inte heller få någon annan finansieringsmetod än de lagstadgade tjänsterna. Därefter skulle samkommunen kunna producera vilka som helst tjänster på svenska inom hela landet. Enligt 57 § 2 mom. i kommunallagen kan en medlemskommun vid lagstadgat samarbete dock inte utan sitt samtycke åläggas att delta i skötseln av nya frivilliga uppgifter och i kostnaderna för dem.

Dessutom föreslås i grundavtalet en ny avtalspunkt enligt vilken grundavtalet kan ändras om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder en ändring och deras sammanlagda antal svenskspråkiga invånare är minst hälften av det sammanräknade antalet svenskspråkiga invånare i samtliga medlemskommuner, beräknat enligt § 6 i detta grundavtal. Det nuvarande grundavtalet innehåller inga bestämmelser om ändring av avtalet, varför man tillämpar kommunallagen vid ändringar av avtalet. Enligt 57 § i kommunallagen kan grundavtalet ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner. För närvarande är ändringar av grundavtalet inte bundna av antalet svenskspråkiga invånare.

Helsingfors stad anser inte att det är ändamålsenligt att ändra grundavtalet och anser att tidsplanen för behandlingen av lagförslagen om social- och hälsovårdsreformen inte hindrar samkommunen från att handla i enlighet med det nuvarande grundavtalet.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Kårkulla samkommun har bett bl.a. Helsingfors stad att besluta om att godkänna samkommunens nya grundavtal senast 30.9.2020. Samkommunens skrivelse finns som bilaga 1.

Samkommunsdirektören föreslår att det ändrade grundavtalet, som utgör bilagorna 2 och 3 (språkversionerna finska och svenska), ska träda i kraft tidigast 1.1.2021. Det grundavtal som för närvarande är i kraft finns på motsvarande sätt som bilagematerial.

Social- och hälsovårdssektorn har gett ett utlåtande om ärendet, bilaga 4, och anser att det inte är ändamålsenligt att ändra grundavtalet på grund av vårdreformen.

Beslutsförslaget har beretts i samråd med stadskansliets rättstjänst och koncernstyrningen vid ekonomi- och planeringsavdelningen.

Stäng

Detta beslut publicerades 30.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Bilagor

2. Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Grundavtal 2021, översättning till finska
3. Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Kårkulla samkommuns grundavtal

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.