Tutkimuslupa, Analysis of service culture an service recovery in Helsinki municipal health care

HEL 2021-003649
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä “Analysis of service culture and service recovery in Helsinki municipal health care” -tutkimukseen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle ”Analysis of service culture and service recovery in Helsinki municipal health care” (Pro gradu -tutkielma).

Opinnäytetyölle on nimetty yhteyshenkilöt kaupunginkanslian viestintäosastolla ja sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpalveluissa. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoite on tuottaa Helsingin kaupungille tietoa siitä, millainen sosiaali- ja terveystoimialan palvelukulttuuri on palautteisiin vastaamisessa ja miten sosiaali- ja terveystoimiala vastaa erityisesti negatiivisiin asiakaspalautteisiin. Toinen tutkimuksen tavoite on selvittää, onko Covid-19 pandemia vaikuttanut Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palvelukulttuuriin.

Asiakaspalautteiden ja niiden vastausten analyysin tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskokemuksen, tehokkuuden ja toimivuuden kehittämisessä.

Tutkimuksen aineistona käytetään Helsingin kaupungin palautejärjestelmässä vuosina 2013-2020 käsiteltyjä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia palautteita, palautteiden metatietoja (kuten saapumisaikaa ja aiheluokitusta) sekä kaupungin työntekijöiden vastauksia palautteisiin. Tutkimuksessa hyödynnetään tekstianalytiikan työkaluja.

Tutkimuslupa myönnetään sillä ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusaineisto anonymisoidaan kaikista henkilötiedoista ennen analyysiä. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian käyttöön.

Päätös tullut nähtäväksi 20.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marjatta Peltonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36446

marjatta.peltonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tutkimuslupahakemus 19.3.2021, liite, tietosuojailmoitus
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.