Puistosuunnitelma, Nylanderinpuisto, Hermanni, Vallila, nro VIO 6187/1

HEL 2021-009295
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 493 §

Nylanderinpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Hermanni

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Nylanderinpuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6187/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Nylanderinpuisto sijaitsee Hermannin (21.) sekä Vallilan (22.) kaupunginosien alueella. Voimassa olevissa asemakaavoissa 9945 (vuodelta 1992) ja 12578 (vuodelta 2020) alue on merkitty puisto-alueeksi (VP). Suunnittelualueen laajuus on 10969 m2.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Hämeentiehen, pohjoisessa ja idässä Hermannin rantatiehen sekä etelässä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Nylanderinpuiston läpi virtaa Vallilanlaaksosta Vanhankaupungilandelle johtava Kumpulanpuron purouoma, jonka yli on puiston kohdalla rakennettu kaksi betonirakenteista siltaa. Nylanderinpuiston itäpuolelta purouoma on putkitettu Hermannin rantatien ja Hermannin rantapuiston ali.

Suunnitelma

Puistosuunnitelma laaditaan Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen aiheuttamien muutostarpeiden vuoksi. Hermannin rantatien ja Nylanderinpuiston väliin rakennetaan uusi raitiotieyhteys ja yksi sen pysäkeistä sijaitsee puiston kohdalla. Tämä aiheuttaa muutoksia alueen tasaukseen sekä jalankulku- ja pyöräilyreitistöihin. Nylanderinpuiston puustoinen pohjoisreuna meluseinineen ja penkkeineen on muuttunut asemakaavamuutoksen 12578 myötä katualueeksi ja tulee jäämään uuden raitiotielinjan alle. Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro VIO 6187/1 (liite 1). Liitteenä on myös suunnitelmapiirustus nro VIO 6187/1 (liite 2).

Puistosuunnitelma täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädetyt edellytykset. Puisto sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Nylanderinpuiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen toimeksiannosta.

Puistosuunnitelman luonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 24.3.–6.4.2021 välisen ajan. Katusuunnitelmaluonnosten ja puistosuunnitelmaluonnoksen asukastilaisuus pidettiin 25.3.2021 klo 17–19 etäyhteyden (Teams Live Event) välityksellä koronatilanteesta johtuen. Tilaisuudessa oli mukana edustajia Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelu-palvelusta sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta.

Verkkotilaisuudesta tiedotettiin sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen että HKL:n kanavilla. Tilaisuuteen osallistui enimmillään 64 henkilöä. Lisäksi tilaisuuden tallenne oli katsottavissa hankkeen verkkosivuilla 26.3.–9.4.2021 välisenä aikana. Puistosuunnitelmasta ei saatu palautteita.

Liitteenä on Hermannin rantatien ja Nylanderinpuiston yhteinen vuorovaikutusmuistio (liite 3).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamiskustannukset ovat noin 645 000 euroa eli noin 59 euroa/m² (alv. 0 %).

Nylanderinpuisto säilyy hoitoluokassa A3.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 8000 eli 0,73 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön talousar-vioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Sovellukset ja säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Kuntalaki 29 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupun-kiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai pe-riaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38586

tomas.palmgren@hel.fi