Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö

HEL 2021-013311
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

V 19.1.2022, Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut 45 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti hoito- ja palveluvelan korjaamiseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta

 • 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja
 • 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01, on varattu 70 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin vuosille 2022 ja 2023. Määräraha osoitetaan kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialoille erillisten käyttösuunnitelmien mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään vuoden 2023 alusta valtion rahoituksella, jonka vuoksi koronapalautumisen määräraha siirretään sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle ja käytetään vuoden 2022 aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekevät vuonna 2022 käyttämättä jäävän määrärahan osalta siirtoesityksen vuodelle 2023. Toimialat raportoivat koronatoipumismäärärahan käytöstä kolme kertaa vuodessa talousarvion toteumaennusteiden yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimialalle siirrettävä 45 miljoonan euron määräraha kohdentuu palvelujen saatavuuden parantamiseen (muun muassa terveysasematoiminta, suun terveydenhuolto, neuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto), matalan kynnyksen mielen hyvinvointia edistäviin palveluihin sekä iäkkäiden päivätoimintapalveluihin seuraavasti:

 • 10,4 miljoonaa euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin
 • 23,8 miljoonaa euroa terveys- ja päihdepalveluihin
 • 6,0 miljoonaa euroa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin
 • 4,8 miljoonaa euroa toimialan hallintoon ja yhteisiin palveluihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitettava 17 miljoonan euron määräraha kohdennetaan lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti:

 • 10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin opetus- ja tukijärjestelyihin
 • 4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin
 • 1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen
 • 1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus ja mentorointi)
 • 0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitettava 8 miljoonan euron määräraha kohdennetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen seuraavasti:

 • 3,52 miljoonaa euroa kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, josta avustuksiin kohdennetaan 1,85 miljoonaa euroa 
 • 3,4 miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen,  josta avustuksiin kohdennetaan 1,0 miljoonaa euroa 
 • 0,52 miljoonaa euroa ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 
 • 0,56 miljoonaa euroa ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.  
Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2021 § 312

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkistrategian mukaisen erillisen koronan toipumispaketin sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettavat määrärahat 45,0 miljoonaa euroa siirretään sosiaali- ja terveystoimeen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 5 10 01.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen koronan toipumispaketin määrärahojen kohdennukset liitteen 1. tulosbudjetin mukaisesti.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä koronan toipumispaketin määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 213

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70 miljoonan euron määrärahasta 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle käytettäväksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen. Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin.

Määrärahan jakautuminen:
 • Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen 3 520 000 euroa, josta avustuksiin 1 850 000 euroa
 • Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen 3 400 000 euroa, josta avustuksiin 1 000 000 euroa
 • Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 520 000 euroa
 • Ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen 560 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään kappaleen yksi loppuun:

"Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio@hel.fi

Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 388

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70 miljoonan euron määrärahasta 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle käytettäväksi lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti:

- 10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin opetus- ja tukijärjestelyihin
- 4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin
- 1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen
- 1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus ja mentorointi)
- 0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 (Kaupunginvaltuustolle esitetyn osalta), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ja 29 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2 (Kaupunginhallituksen päätöksen osalta), 8, 11, 12, 15 ja 16 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi