Nimeämispyyntö, edustajat toimikuntaan, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

HEL 2023-005344
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 59 §

Jäsenten nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi apulaispormestari Daniel Sazonovin ja yhteysjohtaja Inga Nyholmin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy pyytää nimeämään 10.5.2023 mennessä jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Helsinki on yhtiön osakas ja kaupunginhallitus päätti osakkeiden merkinnästä ja kaupunginhallituksen konsernijaosto osakassopimuksen hyväksymisestä 6.3.2023.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on
• Kerätä nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
• Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
• Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana osakkailta.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään valinta-alueittain, kaksi jäsentä kultakin alueelta. Helsingin kanssa samaan valinta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan hyvinvointialueet sekä Kuntaliitto. Nimitystoimikunnan jäsenillä on oikeus esittää yhtä hallituksen jäsentä kultakin valinta-alueelta. Valinta-alueen osakkaat käyttävät hallituksen jäsenen kautta yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Valinta-alueeseen kuuluvien organisaatioiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta sovittiin, että Helsinki nimittää valinta-alueen jäsenet nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n tehtäviin kuuluu ensisijaisesti edunvalvonta hyvinvointialueiden tehtäviin liittyvissä asioissa ja on perusteltua, että jäseniksi nimetään henkilöitä, joilla on tehtäviä kaupungin ja alueen edunvalvonnassa. Nimitystoimikunta antaa esityksensä Hyvil Oy:n hallitukseksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.6.2023.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 18.4.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.