Esityslista Kaupunkiympäristölautakunta 6/2024 13.02.2024

Kokousaika: 13.02.2024 - 15:30
Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Asialista

Päätöstiedote: Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousaika: 13.2.2024 klo 15.30
Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi Sameli Sivosen ja varatarkastajaksi Katri Penttisen.Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen


Käsittely

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Rautava Risto
Lisätään päätöksen loppuun:

Lautakunta toivoo, että rakennussuunnittelua ohjataan niin, että rakennuksen liittyminen kaupunkitilaan luo mahdollisimman viihtyisää kävelijän ympäristöä. Lisäksi kasvillisuuden määrää kaupunkitilassa pyritään saamaan mahdollisimman suureksi.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Haglund Mia
Lisätään päätöksen loppuun:

Lautakunta ehdottaa vielä rakennussuunnittelun vaiheessa harkittavasti pysäköinnin määrää maksimista alaspäin, koska uuden pysäköintitilan rakentaminen Jätkäsaareen houkuttelee sinne lisää liikennettä, eikä edistä alueen asukkaiden viihtyisyyttä ja sujuvaa liikkumista.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Sinnemäki Anni
JAA: 8, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Borgarsdottir Sandelin Silja, Koljonen Olli-Pekka, Kuusela Sami, Pajunen Jenni, Penttinen Katri, Raatikainen Mika, Rautava Risto, Turtiainen Joona
EI: Haglund Mia, Nevanlinna Tuomas, Rossi Saana, Sinnemäki Anni, Sivonen Sameli

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-5

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Hylkäysehdotus
Raatikainen Mika

Ehdotan nyt käsiteltävänä olevan katusuunnitelman hylkäystä.

Alueelle tehty suunnitelma katu- ym. rakentamisesta ei ota riittävästi huomioon luontoarvoja ja Malmin lentoaseman ja sen ympäristön erityislaatuisuutta ja alueen luonnon monimuotoisuutta.

Katusuunnitelmassa kerrotaan mm Lentoasemankortteleiden alueen puuston ja kasviston massiivisesta poistamisesta rakentamisen tieltä ja sen korvaamisesta osittain erilaisin istutuksin, mikä ei korvaa alkuperäistä luontoa mitenkään.

Lisäksi toteutuessaan päätösehdotuksen vaikutukset kohdistuisivat haitallisen voimakkaasti alueen liito-oraviin, linnustoon, lepakoihin, pieneläimistöön sekä niittyihin ja nurmialueisiin.

Hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Esityksen muutos
Lehmuskoski Ville

Esittelijän muutoksena korvataan kpl 15 seuraavalla:
”Jako rakennuksen ja rakennuspaikan välillä on tulkinnanvarainen ja vaatii selkeyttämistä. Rakennuspaikan hiilijalanjälki (sis. rakennuksen perustukset) tulee esittää osana ilmastoselvitystä, sillä perustamisesta syntyvien päästöjen osuus rakentamisen kokonaispäästöistä voi olla merkittävä. Perustuksia ei kuitenkaan tule sisällyttää tässä vaiheessa osaksi raja-arvo-ohjauksen piirissä olevaa rakennuksen hiilijalanjälkeä. Perustusten huomioiminen raja-arvossa vaatii poikkeamismenettelyn rakennusolosuhteiltaan haastavien paikkojen tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Siten muutos ei vaikuttaisi rakentamisesta syntyviin kokonaispäästöihin, mutta monimutkaisuudellaan lisäisi sekä rakennusvalvonnan että rakennushankkeeseen ryhtyvän työtä. Vaikka rakennushankkeisiin ryhtyvät voivat vaikuttaa pohjarakentamisen päästöihin, on vaikuttavin päätös tehty jo rakennuspaikkaa määriteltäessä. Lisäksi näin merkittävä muutos viivyttäisi ilmasto- ja raja-arvoasetusten hyväksymistä ja käyttöönottoa. Asetuksen mahdollisimman nopea eteneminen on tärkeää sekä raja-arvotyön käynnistämisen että käynnissä olevien hankkeiden näkökulmasta. Perustusten sisällyttämistä osaksi raja-arvo-ohjausta on tarpeen arvioida myöhemmin uudelleen. Erilaisten rakennuspaikkaolosuhteiden vaikutus päästöihin tulisi arvioida esimerkiksi osana alueidenkäyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä.”


Vastaehdotus
Rautava Risto + Koljonen Olli-Pekka
Esitän seuraavan lisäyksen kohtaan "Lausunotehdotus" viimeiseksi kappaleeksi:
Hallitusohjelman mukaan vaalikaudella varmistetaan lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset, mutta mahdollistetaan samalla nykyistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin.
Tämän johdosta lautakunnan näkemyksen mukaan lyhytaikaisesta vuokraustoiminnasta asuinhuoneistoissa tulisi selkeyden vuoksi säätää rakentamislain tasolla.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Vastaehdotus
Raatikainen Mika
Kappale 15 säilytetään ennallaan eli pohjan mukaisena.

Vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Penttinen Katri

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje
Helsingissä 13.02.2024

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi