Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

HEL 2018-004986
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 10 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 2/2018 tilikauden 2018 tilintarkastuksesta sekä väliraporttiin sisältyvän yhteenvedon vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 8.5.2018 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (nykyään KPMG Oy Ab) edustajien esittelemän kaupungin tilikauden 2018 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (nykyään KPMG Oy Ab) kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustajat, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala ja hänen varahenkilönsä JHT, HT Tuomas Koskiniemi, raportoivat kokouksessa tilikauden 2018 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaavat lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tarkastusjohtaja toteaa, että tilintarkastajan väliraporttiin sisältyy havaintoja tilintarkastajan avustamiseen liittyvistä tarkastusviraston suunnitelmanmukaisista tarkastuksista ja niistä laadituista muistioista.

Hallintosäännön 2 luvun 5 §:n mukaan tarkastuslautakunta seuraa, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta. Tilintarkastajan väliraporttiin on laadittu yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastuksissa toistuvasti esille nousseista havainnoista.

Sulje

Tarkastuslautakunta 20.11.2018 § 81

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.