Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

HEL 2018-004986
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 10 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 2/2018 tilikauden 2018 tilintarkastuksesta sekä väliraporttiin sisältyvän yhteenvedon vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 8.5.2018 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (nykyään KPMG Oy Ab) edustajien esittelemän kaupungin tilikauden 2018 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (nykyään KPMG Oy Ab) kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustajat, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala ja hänen varahenkilönsä JHT, HT Tuomas Koskiniemi, raportoivat kokouksessa tilikauden 2018 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaavat lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tarkastusjohtaja toteaa, että tilintarkastajan väliraporttiin sisältyy havaintoja tilintarkastajan avustamiseen liittyvistä tarkastusviraston suunnitelmanmukaisista tarkastuksista ja niistä laadituista muistioista.

Hallintosäännön 2 luvun 5 §:n mukaan tarkastuslautakunta seuraa, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta. Tilintarkastajan väliraporttiin on laadittu yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastuksissa toistuvasti esille nousseista havainnoista.

Stäng

Tarkastuslautakunta 20.11.2018 § 81

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 15.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.