Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kiinteistöinsinööri, työavain KYMP-03-57-21

HEL 2021-014005
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuudenkaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinöörin viran täyttämättä jättäminen ja viran hakumenettelyn uusiminen.

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää toistaiseksi täyttämättä maastomittausyksikön kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinöörin viran (060086).

Samalla kaupungingeodeetti päätti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi. Virkaa aiemmin hakeneita ei huomioida automaattisesti uusittavassa haussa.

Päätös tullut nähtäväksi 15.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, KYMP-03-57-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.