Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 13

Yleisötilaisuuksia koskevien tartuntatautilain 58 § mukaisten rajoitusten kumoaminen ja tartuntatautilain 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 14. – 22.2.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kumota 8.2.2022, § 10 tekemänsä päätöksen, joka koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaisia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien osallistujamäärärajoituksia.

Lisäksi vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä 11.2.2022 tekemää päätöstä siten, että tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla kaikissa toimialan asiakastiloissa.

Toimialan toimipisteet laativat tartuntatautilain 58 h §:n mukaisen terveysturvallisuussuunnitelman, josta tulee ilmetä miten 58 d § vaatimuksia noudatetaan.

Lisäksi vs. toimialajohtaja päätti, että ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.

Ohjatun harrastustoiminnan järjestäjät laativat terveysturvallisuussuunnitelman, josta ilmenee, että toiminnan järjestäjä noudattaa yllä kuvattuja ohjeita ja jonka on oltava osallistujien nähtävillä.

Tämä päätös kumoaa vs. toimialajohtajan päätöksen 8.2.2022, § 10 ja on voimassa 22.2.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositti 8.2.2022 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se 14.2.2022 lukien ei aseta rajoituksia tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti yleisötilaisuuksiin pääkaupunkiseudun alueella. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa oleva päätös koskien tartuntatautilain väliaikaista 58 d §:n mukaisia asiakastilarajoituksia on edelleen välttämätön.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti kumota 7.2.2022 antamansa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/4682/2022) koskien yleisötilaisuuksien kieltämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien osalta ajalta 14.2.2022-22.2.2022.

Siltä osin, kun päätöksessä (ESAVI/4682/2022) oli kyse tartuntatautilain 58 d §:n mukaisesta tilojen käytön edellytyksiin liittyvästä määräyksestä, on kyseinen määräys edelleen voimassa päätöksessä ESAVI/4682/2022 esitetyn mukaisesti, 22.2.2022 saakka.

Tällä päätöksellä vs. toimialajohtaja panee toimeen Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykset määrittämällä tarkemmin, miten määräykset vaikuttavat toimialan tiloihin ja asiakaspalveluun. Aluehallintoviraston 11.2.2022 määräyksen mukaisesti Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisätiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ilman tartuntatautilain 58 § liittyviä osallistujamäärärajoituksia.

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla kaikissa niissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloissa ja toiminnoissa, jotka pidetään yleisölle avoimina. Tiloissa varmistetaan lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäiseminen laatimalla terveysturvallisuussuunnitelma siitä, tehdäänkö se asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla.

Toimivalta

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

This decision was published on 15.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Kaarlo Haario, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 20885

kaarlo.haario@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja