Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 53

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen ja toimintojen rajoitukset koronavirustilanteesta johtuen alkaen 20.8.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti seuraavasti:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimissa asiakastiloissa ja toiminnoissa on suositus, että yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä (pois lukien liikuntasuorituksen aikana tai ulkotiloissa).

Toimialan asiakastilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää tartuntatautilan 58 d §:n tarkoittama lähikontakti toisiinsa. Tämä tehdään määrittämällä kuhunkin asiakastilaan otettava enimmäishenkilömäärä ja lisäksi asiakastiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta. Avoimessa käytössä oleviin sisäliikuntatiloihin voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Toimialan asiakastilojen käytössä noudatetaan myös tartuntatautilain 58 c §:n edellytyksiä siitä, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, esillä on toimintaohjeita ja pintojen puhdistamista on tehostettu. Asiakastilojen käytöstä laaditaan toimipistekohtaiset terveysturvallisuussuunnitelmat.

Tiloissa ja toiminnassa on noudatettava voimassa olevia terveysturvallisuutta koskevia viranomaismääräyksiä. Tapahtumissa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä kokoontumisrajoituksista.

Harrastustoiminnan sekä kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä on lisäksi huomioitava:

 • Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
 • Kaikki harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit. Sisätilassa lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa. Ulkotilassa lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia toisiinsa, mutta tietynmittaista etäisyyttä ei vaadita.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean, antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että sisätiloissa osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Ulkotiloissa on voitava välttää fyysistä kontaktia, mikäli osallistujia on 50 tai enemmän.  
  Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastusryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jonka kokoonpano on vakiintunut ja jonka toiminta perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava kaupungille ennen toiminnan aloittamista.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan kohdalla noudatetaan yleisön osalta Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.

Päätös on voimassa toistaiseksi. Astuessaan voimaan tämä päätös kumoaa toimialajohtajan päätöksen 30.06.2021, § 47.

Päätöksen perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 12.8.2021 tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvan rajoituspäätöksen. Tällä päätöksellä täsmennetään toimialan yleisölle avointen asiakastilojen käytön järjestämistä sekä tiloissa toteutettavaa harrastustoimintaa ja yleisötilaisuuksia koskevaa päätöstä (toimialajohtaja 30.06.2021, § 47). Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan sisätilassa lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa. Ulkotilassa lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia toisiinsa, mutta tietynmittaista etäisyyttä ei vaadita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on aiemmin päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan yleisölle avoimista asiakastiloista ja toiminnoista koronavirustilanteeseen liittyen 27.11.2020, § 79 ajalla 30.11.–20.12.2020, 17.12.2020, § 86 ajalla 21.12.2020–10.1.2021, 7.01.2021, § 2 ajalla 11.1.–31.1.2021 ja 29.01.2021, § 6 ajalla 1.–28.2.2021, 26.2.2021, § 13 ajalla 1.– 31.3.2021 ja 30.03.2021, § 30 ajalla 1.–30.4.2021, 28.4.2021, § 24 ajalla 1.–16.5.2021, 12.05.2021, § 28 ajalla 17.–23.5.2021, 21.5.2021, § 31 ajalla 24.–31.5.2021, 31.5.2021, § 33 ajalla 1.–13.6.2021, § 39 ajalla 14.-30.6.2021 ja 30.06.2021, § 47. Tämä päätös on jatkoa aikaisemmille päätöksille.

Toimivalta

Hallintosäännön 17 luvun 5 §:ssä säädetään kulttuurin ja vapaa-ajan johtajan erityisestä toimivallasta.

”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.”

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä (kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 11.6.2021, § 38) kohdassa 10.3. todetaan: ”Toimialajohtaja päättää useampaa kuin yhtä palvelukokonaisuutta koskevien toimintayksiköiden yhteisistä aukioloajoista. Kunkin palvelun toimintayksiköiden aukioloajoista päättää palvelun päällikkö”. Toimialajohtaja on siten toimivaltainen koko toimialaa koskevien toimintayksiköiden aukioloajoista päätettäessä koronavirustilanteen johdosta.

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 24.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja