Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 82

Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 4.12.–31.12.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksista sekä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä 2.12.2021 tekemää päätöstä seuraavasti:

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla seuraavissa tiloissa ja toiminnoissa:

 • Nuorisotilat
 • Kirjastot
 • Kulttuuritalojen aula- ja oleskelutilat (pl. Savoy-teatteri)
 • Alueellisesti rajatut ulkotilat

Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan edellyttämällä tartuntatautilain 58 i §:n mukaisesti EU:n digitaalinen koronatodistus eli niin sanottu koronapassi seuraavissa tiloissa ja toiminnoissa:

 • Yleisötilaisuudet sisätiloissa
 • Yleisötilaisuudet rajatuissa ulkotiloissa yli 50 hengelle
 • Sisäliikuntatilat
 • Liikuntakurssit
 • Kulttuuritalojen ryhmäharrastustoiminta
 • Museoiden sisäänpääsy

Koronatodistuksen esittämistä edellytetään 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta.

Toimialan toimipisteet laativat tartuntatautilain 58 h §:n mukaisen terveysturvallisuussuunnitelman ja laittaa asiakkaiden näkyville. Suunnitelmasta tulee ilmetä, miten 58 d § noudatetaan tai onko siinä määrättyjen rajoitusten vaihtoehtona otettu käyttöön koronapassi.

Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa tai muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus sisäänpääsyyn tai osallistumiseen esittämällä koronapassi.

Päätös on voimassa ajalla 4.12.–31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Aluehallintovirasto kielsi 2.12.2021 tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Lisäksi aluehallintovirasto velvoitti yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimivalta

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja