Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 56

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen ja toimintojen rajoitukset koronavirustilanteesta johtuen alkaen 4.9.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti seuraavasti:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimissa asiakastiloissa ja toiminnoissa on suositus, että yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä (pois lukien liikuntasuorituksen aikana tai ulkotiloissa).

Toimialan asiakastilojen käytössä noudatetaan tartuntatautilain 58 c §:n edellytyksiä siitä, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoitetaan mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. Asiakastilojen käytöstä laaditaan toimipistekohtaiset terveysturvallisuussuunnitelmat.

Avoimessa käytössä oleviin sisäliikuntatiloihin voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä.

Tiloissa ja toiminnassa on noudatettava voimassa olevia terveysturvallisuutta koskevia viranomaismääräyksiä. Tapahtumissa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä kokoontumisrajoituksista.

Harrastustoiminnassa noudatettavat terveysturvallisuusohjeet: 

 • Harrastustoiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
 • Liikuntaharrastuksissa noudatetaan lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Sisätiloissa harjoitus ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi. Tarvittaessa ryhmäkoko on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.
 • Vanhemmat ja saattajat eivät oleskele harrastus- ja pukeutumistiloissa.
 • Läsnäolijat kirjataan ylös jokaisella harrastuskerralla.
 • Kilpailu, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 • Terveysturvallisuuden toteutumisesta vastaa toiminnan järjestäjä.
 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Tämä päätös kumoaa toimialajohtajan päätöksen 23.8.2021, § 53.

Päätöksen perustelut

​Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan 4.9.–30.9. välisenä aikana sisätiloissa yli 10 hengen tilaisuuksissa voi olla enintään 50 % hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Kahden metrin turvavälejä ei tarvitse taata, jos terveysturvallisuus voidaan varmistaa tilojen riittävällä väljyydellä ja muilla keinoilla.

​Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa. Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien pitää voida välttää lähikontakti toisiinsa. Terveysturvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on aiemmin päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan yleisölle avoimista asiakastiloista ja toiminnoista koronavirustilanteeseen liittyen 27.11.2020, § 79 ajalla 30.11.–20.12.2020, 17.12.2020, § 86 ajalla 21.12.2020–10.1.2021, 7.01.2021, § 2 ajalla 11.1.–31.1.2021 ja 29.01.2021, § 6 ajalla 1.–28.2.2021, 26.2.2021, § 13 ajalla 1.– 31.3.2021 ja 30.03.2021, § 30 ajalla 1.–30.4.2021, 28.4.2021, § 24 ajalla 1.–16.5.2021, 12.05.2021, § 28 ajalla 17.–23.5.2021, 21.5.2021, § 31 ajalla 24.–31.5.2021, 31.5.2021, § 33 ajalla 1.–13.6.2021, § 39 ajalla 14.-30.6.2021, 30.06.2021, § 47 ja 23.8.2021, § 53. Tämä päätös on jatkoa aikaisemmille päätöksille.

Toimivalta

Hallintosäännön 17 luvun 5 §:ssä säädetään kulttuurin ja vapaa-ajan johtajan erityisestä toimivallasta.

”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.”

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä (kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 11.6.2021, § 38) kohdassa 10.3. todetaan: ”Toimialajohtaja päättää useampaa kuin yhtä palvelukokonaisuutta koskevien toimintayksiköiden yhteisistä aukioloajoista. Kunkin palvelun toimintayksiköiden aukioloajoista päättää palvelun päällikkö”. Toimialajohtaja on siten toimivaltainen koko toimialaa koskevien toimintayksiköiden aukioloajoista päätettäessä koronavirustilanteen johdosta.

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 10.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja